Marc 12:26
ועל דבר המתים כי קום יקומו הלא קראתם בספר משה בסנה את אשר דבר אליו האלהים לאמר אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב׃
Marc 2:25
ויאמר אליהם הכי לא קראתם את אשר עשה דוד בהיתו חסר ורעב הוא ואשר היו אתו׃
Marc 13:14
וכי תראו את שקוץ משמם הנאמר ביד דניאל הנביא עמד במקום אשר לא לו הקורא יבין אז נוס ינוסו אנשי יהודה אל ההרים׃
Matthieu 12:3
ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיתו רעב הוא והאנשים אשר אתו׃
Matthieu 19:4
ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃
Matthieu 21:16
ויאמרו אליו השמע אתה את אשר אלה אמרים ויאמר ישוע אליהם כן הכי קרא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסדת עז׃
Matthieu 22:31
ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר׃
Luc 6:3
ויען ישוע ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיותו רעב הוא ואשר היו אתו׃
Psaumes 118:22
אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Psaumes 118:23
מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Esaïe 28:16
לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש׃
Matthieu 21:42
ויאמר ישוע אליהם הכי קרא לא קראתם בכתובים אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Luc 20:17
ויבט בם ויאמר ומה הוא זה הכתוב אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Luc 20:18
כל הנפל על האבן ההיא ישבר ואת אשר תפל עליו תשחקהו׃
Actes 4:11
והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה׃
Actes 4:12
ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע׃
Romains 9:33
ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש׃
Ephésiens 2:20-22
20
בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃
21
אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃
22
ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃
1 Pierre 2:7
לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל׃
1 Pierre 2:8
והם נכשלו יען לא שמעו לדבר ולזאת גם נועדו׃