Marc 4:2
וילמדם הרבה במשלים ויאמר אליהם בלמדו אתם׃
Marc 4:11-13
11
ויאמר אליהם לכם נתן לדעת סוד מלכות האלהים ואשר בחוץ להם הכל במשלים׃
12
למען יראו ראו ולא ידעו ושמעו שמוע ולא יבינו פן ישובו ונסלח לחטאתם׃
13
ויאמר להם הן לא ידעתם את המשל הזה ואיך תבינו את המשלים כלם׃
Marc 4:33-13
Marc 4:34-13
Ezechiel 20:49
ואמר אהה אדני יהוה המה אמרים לי הלא ממשל משלים הוא׃
Matthieu 13:10-15
10
ויגשו אליו התלמידים ויאמרו למה זה במשלים תדבר אליהם׃
11
ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את סודות מלכות השמים ולהם לא נתן׃
12
כי מי שיש לו נתן ינתן לו ויעדיף ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃
13
על כן במשלים אדבר אליהם כי בראתם לא יראו ובשמעם לא ישמעו אף לא יבינו׃
14
ותקים בהם נבואת ישעיהו האמרת שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃
15
כי השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו׃
Matthieu 13:34-15
Matthieu 13:35-15
Matthieu 21:28-33
28
אבל מה דעתכם איש היה ולו שני בנים ויגש אל הראשון ויאמר בני לך היום ועבד בכרמי׃
29
ויען ויאמר אינני אבא ואחרי כן נחם וילך׃
30
ויגש אל השני וידבר כזאת גם אליו ויען ויאמר הנני אדני ולא הלך׃
31
מי משניהם עשה את רצון האב ויאמרו אליו הראשון ויאמר להם ישוע אמן אמר אני לכם המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלהים׃
32
כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה ולא האמנתם לו אבל המוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם ולא שבתם אחרי כן להאמין לו׃
33
משל אחר שמעו איש בעל בית היה ויטע האיש כרם ויעש גדר סביב לו ויחצב יקב ויבן מגדל בתוכו ויתנהו אל כרמים וילך בדרך מרחוק׃
Matthieu 22:1-14
1
ויען ישוע ויסף דבר במשלים אליהם לאמר׃
2
דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו׃
3
וישלח את עבדיו לקרא הקרואים אל החתנה ולא אבו לבוא׃
4
ויסף שלח עבדים אחרים לאמר אמרו אל הקרואים הנה ערכתי את סעודתי שורי ומריאי טבוחים והכל מוכן באו אל החתנה׃
5
והם לא שתו לבם לזאת וילכו להם זה אל שדהו וזה אל מסחרו׃
6
והנשארים תפשו את עבדיו ויתעללו בם ויהרגום׃
7
ויקצף המלך וישלח צבאותיו ויאבד את המרצחים ההם ואת עירם שרף באש׃
8
אז אמר אל עבדיו הן החתנה מוכנה והקרואים לא היו ראוים לה׃
9
לכן לכו נא אל ראשי הדרכים וכל איש אשר תמצאו קראו אתו אל החתנה׃
10
ויצאו העבדים ההם אל הדרכים ויאספו את כל אשר מצאו גם רעים גם טובים וימלא בית החתנה מסבים׃
11
ויהי כבוא המלך לראות את המסבים וירא בהם איש ולא היה לבוש בגדי חתנה׃
12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
13
ויאמר המלך למשרתים אסרו ידיו ורגליו ונשאתם והשלכתם אותו אל החשך החיצון שם תהיה היללה וחרק השנים׃
14
כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים׃
Luc 8:10
ויאמר לכם נתן לדעת את סודות מלכות האלהים ולאחרים במשלים למען בראתם לא יראו ובשמעם לא יבינו׃
Luc 22:9
ויאמרו אליו באי זה מקום תחפץ כי נכין אותו׃
Matthieu 21:33-40
33
משל אחר שמעו איש בעל בית היה ויטע האיש כרם ויעש גדר סביב לו ויחצב יקב ויבן מגדל בתוכו ויתנהו אל כרמים וילך בדרך מרחוק׃
34
ויהי בהגיע עת האסיף וישלח עבדיו אל הכרמים לקחת את פריו׃
35
ויחזיקו הכרמים בעבדיו את זה הכו ואת זה הרגו ואת זה סקלו׃
36
ויוסף שלח עבדים אחרים רבים מן הראשונים ויעשו ככה גם להם׃
37
ובאחרונה שלח אליהם את בנו באמרו מפני בני יגורו׃
38
ויהי כראות הכרמים את הבן ויאמרו איש אל אחיו זה הוא היורש לכו ונהרגהו ונאחזה בנחלתו׃
39
ויחזיקו בו וידחפוהו אל מחוץ לכרם ויהרגו אתו׃
40
והנה כבוא בעל הכרם מה יעשה לכרמים ההם׃
Luc 20:9-15
9
ויחל לדבר אל העם את המשל הזה איש אחד נטע כרם ויתן אתו אל כרמים וילך בדרך מרחוק לימים רבים׃
10
ולמועד שלח עבד אל הכרמים לתת לו מפרי הכרם והכרמים הכהו וישלחהו ריקם׃
11
ויסף שלח עבד אחר ויכו גם אתו ויחרפהו וישלחהו ריקם׃
12
ויסף לשלח שלישי וגם אתו פצעו ויגרשהו וידחפהו חוצה׃
13
ויאמר בעל הכרם מה אעשה אשלחה את בני את ידידי כראותם אותו אולי יגורו מפניו׃
14
וכראות אתו הכרמים נועצו יחדו לאמר זה הוא היורש לכו ונהרגהו ותהי לנו הירשה׃
15
ויגרשו אותו אל מחוץ לכרם ויהרגהו ועתה מה יעשה להם בעל הכרם׃
Psaumes 80:8-16
8
גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה׃
9
פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ׃
10
כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל׃
11
תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה׃
12
למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך׃
13
יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה׃
14
אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת׃
15
וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך׃
16
שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו׃
Esaïe 5:1-4
1
אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה לידידי בקרן בן שמן׃
2
ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו ויקו לעשות ענבים ויעש באשים׃
3
ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו נא ביני ובין כרמי׃
4
מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באשים׃
Jérémie 2:21
ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה׃
Luc 13:6-9
6
וישא משלו ויאמר איש אחד היתה לו תאנה נטועה בכרמו ויבא לבקש בה פרי ולא מצא׃
7
ויאמר אל הכרם הנה זה שלש שנים אנכי בא לבקש פרי בתאנה הזאת ואינני מוצא גדע אותה למה זה תשחית את האדמה׃
8
ויען ויאמר אליו אדני הניחה אתה עוד השנה הזאת עד כי אעדר ושמתי דמן סביבותיה׃
9
אולי תעשה פרי ואם לא בשנה הבאה תגדענה׃
Jean 15:1-8
1
אנכי הגפן האמתית ואבי הוא הכרם׃
2
כל שריג בי אשר איננו עשה פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את פריו׃
3
אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃
4
עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃
5
אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃
6
איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃
7
והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
8
בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים׃
Romains 11:17-24
17
וכי נקפו מקצת הענפים ואתה זית היער הרכבת במקומם ונתחברת לשרש הזית ולדשנו׃
18
אל תתפאר על הענפים ואם תתפאר דע שאינך נשא את השרש כי אם השרש הוא נשא אותך׃
19
וכי תאמר הלא נקפו הענפים למען ארכב אנכי׃
20
כן הוא המה נקפו על אשר לא האמינו ואתה הנך קים על ידי האמונה אל תתגאה כי אם ירא׃
21
כי האלהים אם לא חס על הענפים הנולדים מן העץ אולי לא יחוס גם עליך׃
22
לכן ראה נא טובת אלהים וזעמו זעמו על הנפלים ועליך טובתו אם תעמד בטובתו ואם אין כי עתה גם אתה תגדע׃
23
וגם המה אם לא יעמדו במרים ירכבו כי יכל האלהים לשוב להרכיבם׃
24
כי אם אתה נגזרת מעץ אשר הוא בטבעו זית יער והרכבת שלא כטבע בזית טוב אלה היצאים ממנו על אחת כמה וכמה שירכבו בזית שלהם׃
Néhémie 9:13
ועל הר סיני ירדת ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חקים ומצות טובים׃
Néhémie 9:14
ואת שבת קדשך הודעת להם ומצוות וחקים ותורה צוית להם ביד משה עבדך׃
Psaumes 78:68
ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב׃
Psaumes 78:69
ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם׃
Psaumes 147:19
מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל׃
Psaumes 147:20
לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללו יה׃
Ezechiel 20:11
ואתן להם את חקותי ואת משפטי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם׃
Ezechiel 20:12
וגם את שבתותי נתתי להם להיות לאות ביני וביניהם לדעת כי אני יהוה מקדשם׃
Ezechiel 20:18-20
18
ואמר אל בניהם במדבר בחוקי אבותיכם אל תלכו ואת משפטיהם אל תשמרו ובגלוליהם אל תטמאו׃
19
אני יהוה אלהיכם בחקותי לכו ואת משפטי שמרו ועשו אותם׃
20
ואת שבתותי קדשו והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני יהוה אלהיכם׃
Actes 7:38
הוא אשר היה בקהל במדבר עם המלאך הדבר אליו בהר סיני ועם אבותינו ואשר קבל דברים חיים לתת לנו׃
Actes 7:46
והוא מצא חן בעיני אלהים וישאל למצא משכנות לאלהי יעקב׃
Actes 7:47
ושלמה בנה לו בית׃
Romains 3:1
ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה׃
Romains 3:2
הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלהים׃
Romains 9:4
אשר הם בני ישראל ויש להם משפט הבנים והכבוד והבריתות ומתן התורה והעבודה וההבטחות׃
Romains 9:5
ולהם האבות ואשר מהם יצא המשיח לפי בשרו אשר הוא אל על הכל מברך לעולמים אמן׃
Cantique des Cantiques 8:11
כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים איש יבא בפריו אלף כסף׃
Cantique des Cantiques 8:12
כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו׃
Esaïe 7:23
והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה׃
Marc 13:34
והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃
Matthieu 25:14
כי כמו איש נסע למרחוק אשר קרא אל עבדיו וימסר להם את רכושו׃
Luc 15:13
ויהי מקץ ימים ויאסף הבן הצעיר את הכל וילך אל ארץ רחוקה ושם פזר את רכשו וילך בדרך סובאים וזוללים׃
Luc 19:12
על כן אמר איש אחד מן האדירים הלך אל ארץ רחוקה לקחת לו ממלכה ולשוב׃