Matthieu 4:12
ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו ארץ הגליל׃
Matthieu 11:2
ויוחנן שמע בבית הסהר את מעשי המשיח וישלח שנים מתלמידיו׃
Matthieu 14:2
ויאמר אל נעריו זה הוא יוחנן המטביל והוא קם מן המתים על כן הגבורות פעלות בו׃
Luc 3:20
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃
Jean 3:22-24
22
ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה ויגר שם עמהם ויטבל׃
23
וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃
24
כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃
Esaïe 61:1-3
1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
2
לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים׃
3
לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר׃
Matthieu 4:23
ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
Matthieu 9:35
ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
Luc 4:17-19
17
ויתן לו ספר ישעיה הנביא ויפתח את הספר וימצא את המקום אשר היה כתוב בו׃
18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
19
שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולעורים פקח קוח לשלח רצוצים חפשים לקרא שנת רצון ליהוה׃
Luc 4:43-19
Luc 4:44-19
Luc 8:1
ויהי אחרי כן ויעבר מעיר אל עיר ומכפר אל כפר קורא ומבשר את מלכות האלהים ושנים העשר אתו׃
Actes 20:25
ועתה הנה ידע אנכי כי אתם כלכם אשר התהלכתי בקרבכם הלוך והשמע את מלכות יהוה כי לא תוסיפו עוד ראות פני׃
Actes 28:23
וישימו לו יום מועד ויבאו אליו רבים אל מלונו ויעד בהם ויבאר את מלכות אלהים ויוכח להם עניני ישוע מתורת משה ומן הנביאים מבקר עד ערב׃
Ephésiens 2:17
ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃