Job 38:34
התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך׃
Job 38:35
התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃
Psaumes 107:25-29
25
ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו׃
26
יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג׃
27
יחוגו וינועו כשכור וכל חכמתם תתבלע׃
28
ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃
29
יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃
Psaumes 119:91
למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃
Psaumes 148:8
אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃
Jérémie 47:6
הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי׃
Jérémie 47:7
איך תשקטי ויהוה צוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה׃
Ezechiel 14:17-21
17
או חרב אביא על הארץ ההיא ואמרתי חרב תעבר בארץ והכרתי ממנה אדם ובהמה׃
18
ושלשת האנשים האלה בתוכה חי אני נאם אדני יהוה לא יצילו בנים ובנות כי הם לבדם ינצלו׃
19
או דבר אשלח אל הארץ ההיא ושפכתי חמתי עליה בדם להכרית ממנה אדם ובהמה׃
20
ונח דנאל ואיוב בתוכה חי אני נאם אדני יהוה אם בן אם בת יצילו המה בצדקתם יצילו נפשם׃
21
כי כה אמר אדני יהוה אף כי ארבעת שפטי הרעים חרב ורעב וחיה רעה ודבר שלחתי אל ירושלם להכרית ממנה אדם ובהמה׃
Marc 4:39-41
39
ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃
40
ויאמר אליהם למה ככה אתם חרדים איך אין לכם אמונה׃
41
וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח והים שמעים לו׃
Luc 4:35
ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו ויפילהו השד בתוכם ויצא ממנו לא הרע לו׃
Luc 4:36
ותפל אימה על כלם וידברו איש אל רעהו לאמר מה הדבר הזה כי בשלטן ובגבורה מצוה לרוחות הטמאה והמה יצאים׃
Luc 4:39
ויתיצב עליה ויגער בקדחת ותרף ממנה ותקם מהרה ותשרת אתם׃
Luc 7:8
כי גם אנכי איש נתון תחת השלטון יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה זאת ועשה׃
Ephésiens 6:5
שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃
Ephésiens 6:6
לא בעבדת מראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם כעבדי המשיח עשים רצון האלהים בכל נפשם׃
Colossiens 3:22
העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃
Tite 2:9
העבדים יכנעו לאדניהם ויתרצו להם בכל דבר ולא ימרו את דבריהם׃