Matthieu 3:11
הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Matthieu 3:14
ויוחנן חשך אותו לאמר אני צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי׃
Matthieu 15:26
ויען ויאמר לא טוב לקחת את לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃
Matthieu 15:27
ותאמר כן אדני אפס כי גם צעירי הכלבים יאכלו מפרורים הנפלים מעל שלחן אדניהם׃
Génèse 32:10
קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות׃
Psaumes 10:17
תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃
Luc 5:8
ויהי כראות שמעון פטרוס את זאת ויפל לברכי ישוע ויאמר אדני צא נא מעמי כי איש חוטא אנכי׃
Luc 7:6
וילך אתם ישוע ויהי כאשר קרב אל הבית וישלח אליו שר המאה על ידי רעיו לאמר לו בי אדני אל נא תטריח את עצמך כי אינני כדי שתבוא בצל קורתי׃
Luc 7:7
ובעבור זאת גם את עצמי לא חשבתי ראוי לבוא אליך אך דבר נא דבר וירפא נערי׃
Luc 15:19
ונקלתי מהקרא עוד בנך שימני כאשר שכיריך׃
Luc 15:21
ויאמר אליו הבן אבי חטאתי לשמים ולפניך ואני נקלתי מהקרא עוד בנך׃
Jean 1:27
הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃
Jean 13:6-8
6
ויקרב אל שמעון פטרוס והוא אמר אליו אדני האתה תרחץ את רגלי׃
7
ויען ישוע ויאמר אליו את אשר אני עשה אינך ידע כעת ואחרי כן תדע׃
8
ויאמר אליו פטרוס לעולם לא תרחץ את רגלי ויען ישוע אם לא ארחץ אתך אין לך חלק עמי׃
Matthieu 8:3
וישלח ישוע את ידו ויגע בו ויאמר חפץ אנכי טהר ומיד נרפאה צרעתו׃
Nombres 20:8
קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם׃
Psaumes 33:9
כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃
Psaumes 107:20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃
Marc 1:25-27
25
ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו׃
26
ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃
27
ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו׃
Luc 7:7
ובעבור זאת גם את עצמי לא חשבתי ראוי לבוא אליך אך דבר נא דבר וירפא נערי׃