Marc 5:7
ויצעק בקול גדול ויאמר מה לי ולך ישוע בן אל עליון באלהים אני משביעך אשר לא תענני׃
Marc 5:12
ויתחננו לו כל השדים לאמר שלחנו אל החזירים ונבאה אל תוכם׃
Luc 8:30-33
30
וישאל אתו ישוע לאמר מה שמך ויאמר לגיון שמי כי שדים רבים נכנסו בו׃
31
ויתחנן לו לבלתי צות אתם לרדת אל התהום׃
32
ויהי שם עדר חזירים רבים על המרעה בהר ויתחננו לו כי יניח להם לבוא אל תוכם וינח להם׃
33
ויצאו השדים מן האדם ההוא ויבאו בחזירים וישתער העדר מן המורד אל הים ויטבע׃
Apocalypse 12:12
רנו על זאת שמים ושכניהם אוי לישבי ארץ וים כי ירד אליכם המלשין בחמה גדולה מדעתו כי קצרה עתו׃
Apocalypse 20:1
וארא מלאך יורד מן השמים ובידו מפתח התהום וכבל גדול׃
Apocalypse 20:2
ויתפש את התנין את הנחש הקדמוני הוא המלשין והוא השטן ויאסרהו לאלף שנים׃