Lévitique 11:7
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם׃
Deutéronome 14:8
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו׃
Esaïe 65:3
העם המכעיסים אותי על פני תמיד זבחים בגנות ומקטרים על הלבנים׃
Esaïe 65:4
הישבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים בשר החזיר ופרק פגלים כליהם׃
Esaïe 66:3
שוחט השור מכה איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבנה מברך און גם המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה׃
Marc 5:11
ועדר חזירים רבים היה שם במרעה ההרים׃
Luc 8:32
ויהי שם עדר חזירים רבים על המרעה בהר ויתחננו לו כי יניח להם לבוא אל תוכם וינח להם׃
Luc 15:15
וילך וידבק באחד מבני המדינה בארץ ההיא וישלח אותו אל שדותיו לרעות חזירים׃
Luc 15:16
ויתאו למלא את בטנו בחרובים אשר יאכלו החזירים ואין נתן לו׃