Matthieu 6:30
ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃
Matthieu 14:30
ויהי כראתו את הרוח כי חזקה היא ויירא ויחל לטבע ויצעק לאמר אדני הושיעני׃
Matthieu 14:31
וימהר ישוע לשלח את ידו ויחזק בו ויאמר אליו קטן האמונה למה לחק לבך׃
Matthieu 16:8
וידע ישוע ויאמר אליהם קטני האמונה מה תחשבו בלבבכם כי לא לקחתם אתכם לחם׃
Esaïe 41:10-14
10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃
11
הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך׃
12
תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך׃
13
כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל תירא אני עזרתיך׃
14
אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל׃
Marc 4:40
ויאמר אליהם למה ככה אתם חרדים איך אין לכם אמונה׃
Luc 8:25
ויאמר אליהם איה אמונתכם וייראו ויתמהו ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא המצוה גם את הרוחות ואת המים וישמעו לו׃
Romains 4:20
ולא חלק לבו בהבטחת האלהים כחסר האמונה כי אם התחזק באמונתו ויתן כבוד לאלהים׃
Matthieu 8:27
ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃
Job 38:8-11
8
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
9
בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃
10
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Psaumes 65:7
משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים׃
Psaumes 89:9
אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם׃
Psaumes 93:3
נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
Psaumes 93:4
מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
Psaumes 104:6-9
6
תהום כלבוש כסיתו על הרים יעמדו מים׃
7
מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃
8
יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃
9
גבול שמת בל יעברון בל ישובון לכסות הארץ׃
Psaumes 107:28-30
28
ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃
29
יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃
30
וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם׃
Psaumes 114:3-7
3
הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃
4
ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
5
מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃
6
ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
7
מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
Proverbes 8:28
באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃
Proverbes 8:29
בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃
Esaïe 50:2-4
2
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃
3
אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם׃
4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
Esaïe 63:12
מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם׃
Nahoum 1:4
גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃
Habaquq 3:8
הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם בים עברתך כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה׃
Marc 4:39
ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃
Marc 4:41
וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח והים שמעים לו׃
Marc 6:48-51
48
וירא אותם מתעמלים בשוטם כי הרוח לנגדם ויהי כעת האשמרת הרביעית ויבא אליהם מתהלך על פני הים ויואל לעבור לפניהם׃
49
והם בראתם אתו מתהלך על פני הים חשבו כי מראה רוח הוא ויצעקו׃
50
כי כלם ראוהו ויבהלו אז דבר אתם ויאמר אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו׃
51
וירד אליהם אל האניה והרוח שככה וישתוממו עוד יותר בלבבם ויתמהו׃
Luc 8:24
ויגשו ויעירו אותו לאמר מורה מורה אבדנו ויעור ויגער ברוח ובמשברי ים וישתקו ותהי דממה׃
Luc 8:25
ויאמר אליהם איה אמונתכם וייראו ויתמהו ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא המצוה גם את הרוחות ואת המים וישמעו לו׃
Apocalypse 10:2
ובידו ספר קטן פתוח וישם את רגל ימינו על הים ואת שמאלו על הארץ׃