Matthieu 4:18-22
18
ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו׃
19
ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
20
ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו׃
21
ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם׃
22
ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו׃
Matthieu 9:9
ויהי בעבר ישוע משם וירא איש ישב בבית המכס ושמו מתי ויאמר אליו לכה אחרי ויקם וילך אחריך׃
Jean 1:43
ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פילפוס ויאמר אליו לך אחרי׃
Luc 15:32
אבל נכון לשוש ולשמח כי אחיך זה היה מת ויחי ואבד היה וימצא׃
Ephésiens 2:1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
Ephésiens 2:5
אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
Colossiens 2:13
גם אתכם המתים בפשעים ובערלת בשרכם החיה אתו בסלח לכם את כל פשעיכם׃
1 Timothée 5:6
אך המענגה מתה היא בחייה׃