Matthieu 8:1
וירד מן ההר וילך אחריו המון עם רב׃
Marc 1:35-38
35
וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
36
וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃
37
וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך׃
38
ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃
Luc 4:42
ויצא וילך לו כאור הבקר אל מקום חרבה והמון העם בקשהו ויבאו עדיו ויפצרו בו לבלתי סור מהם׃
Luc 4:43
ויאמר להם הן עלי לבשר גם לערים האחרות את בשורת מלכות האלהים כי לזאת שלחתי׃
Jean 6:15
וידע ישוע כי יבאו ויתפשהו להמליך אותו וימלט עוד הפעם אל ההר הוא לבדו׃
Matthieu 14:22
ויאץ ישוע בתלמידיו לרדת באניה לעבר לפניה אל עבר הים עד אשר ישלח את העם׃
Marc 4:35
ויאמר אליהם ביום ההוא לפנות ערב נעברה העבר׃
Marc 5:21
וישב ישוע לעבר באניה אל עבר הים ויקהל אליו המון רב והוא על שפת הים׃
Marc 6:45
ואחרי כן האיץ בתלמידיו לרדת באניה ולעבור לפניו אל עבר הים אל בית צידה עד שלחו את העם׃
Marc 8:13
ויעזב אותם וירד באניה וישב ויעבר אל עבר הים׃
Luc 8:22
ויהי היום וירד אל אניה הוא ותלמידיו ויאמר אליהם נעברה אל עבר הים וישוטו הימה׃