Matthieu 8:4
ויאמר אליו ישוע ראה פן תספר לאיש כי אם לך לך והראה אל הכהן והקרב את הקרבן אשר צוה משה לעדות להם׃
Ecclesiaste 9:7
לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך׃
Marc 7:29
ויאמר אליה בגלל דברך זה לכי לך יצא השד מבתך׃
Jean 4:50
ויאמר אליו ישוע לך לך בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך׃
Matthieu 9:29
ויגע בעיניהם ויאמר יעשה לכם כאמונתכם׃
Matthieu 9:30
ותפקחנה עיניהם ויגער בם ישוע ויאמר ראו פן יודע לאיש׃
Matthieu 15:28
ויען ישוע ויאמר אליה אשה גדלה אמונתך יהי לך כרצונך ותרפא בתה מן השעה ההיא׃
Matthieu 17:20
ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃
Marc 9:23
ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃
Jean 4:52
וידרש מאתם את השעה אשר בה רוח לו ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת׃
Jean 4:53
וידע אביהו כי היתה השעה אשר דבר לו ישוע בנך חי ויאמן הוא וכל ביתו׃