Matthieu 13:54
ויבא לארצו וילמד אתם בבית כנסתם עד כי השתוממו ויאמרו מאין לזה החכמה הזאת והגבורות׃
Psaumes 45:2
יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם׃
Marc 1:22
וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים׃
Marc 6:2
וביום השבת החל ללמד בבית הכנסת וישמעו רבים וישתוממו לאמר מאין לזה כאלה ומה היא החכמה הנתונה לו עד אשר נעשו גבורות כאלה על ידיו׃
Luc 4:22
וכלם העידהו ותמהו על דברי חן אשר יצאו מפיהו ויאמרו הלא זה הוא בן יוסף׃
Luc 4:32
וישתוממו על תורתו כי עצום דברו׃
Luc 19:48
ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו׃
Jean 7:15
ויתמהו היהודים ויאמרו איך ידע זה ספר והוא לא למד׃
Jean 7:46
ויענו העבדים מעולם לא דבר איש כאיש הזה׃