Matthieu 4:4
ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃
Matthieu 4:10
ויאמר אליו ישוע סור ממני השטן כי כתוב ליהוה אלהיך תשתחוה ואותו לבדו תעבד׃
Matthieu 21:16
ויאמרו אליו השמע אתה את אשר אלה אמרים ויאמר ישוע אליהם כן הכי קרא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסדת עז׃
Matthieu 21:42
ויאמר ישוע אליהם הכי קרא לא קראתם בכתובים אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Matthieu 22:31
ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר׃
Matthieu 22:32
אנכי אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב והוא איננו אלהי המתים כי אם אלהי החיים׃
Esaïe 8:20
לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר׃
Exode 17:2
וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה׃
Exode 17:7
ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין׃
Nombres 14:22
כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃
Deutéronome 6:16
לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה׃
Psaumes 78:18
וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם׃
Psaumes 78:41
וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו׃
Psaumes 78:56
וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שמרו׃
Psaumes 95:9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃
Psaumes 106:14
ויתאוו תאוה במדבר וינסו אל בישימון׃
Malachie 3:15
ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עשי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו׃
Actes 5:9
ויאמר פטרוס אליה למה זה נועדתם לנסות את רוח יהוה הנה בפתח רגלי המקברים את אישך ונשאו אתך החוצה׃
1 Corinthiens 10:9
ולא ננסה את המשיח כאשר נסוהו מקצתם ויאבדום הנחשים׃
Hébreux 3:9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃