Job 1:9-12
9
ויען השטן את יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים׃
10
הלא את שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ׃
11
ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך׃
12
ויאמר יהוה אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה׃
Job 2:4-7
4
ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו׃
5
אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך׃
6
ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר׃
7
ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃
Luc 22:31
ויאמר האדון שמעון שמעון הנה תבע אתכם השטן לזרותכם כחטים׃
Luc 22:32
ואני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך ואתה כאשר תשוב חזק את אחיך׃
1 Thessaloniciens 3:5
ובעבור כן לא יכלתי עוד להתאפק ואשלח לדעת אמונתכם כי אמרתי פן נסה אתכם המנסה והיתה לריק יגיעתנו׃
Apocalypse 2:10
אל תירא את אשר עליך לסבל הנה עתיד המלשין להשליך מכם לבית המשמר למען תנסו והייתם בצרה עשרת ימים היה נאמן עד מות ואתנה לך עטרת החיים׃
Apocalypse 12:9-11
9
ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כלה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עמו הוטלו׃
10
ואשמע קול גדול בשמים ויאמר עתה באה ישועת אלהינו ועזו ומלכותו וממשלת משיחו כי הורד שוטן אחינו העמד לשטנם לפני אלהינו יומם ולילה׃
11
והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃
Matthieu 3:17
והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Luc 4:3
ויאמר אליו השטן אם בן האלהים אתה אמר אל האבן הזאת ותהי ללחם׃
Luc 4:9
ויביאהו ירושלים ויעמידהו על פנת בית המקדש ויאמר אליו אם בן האלהים אתה התנפל מזה מטה׃
Génèse 3:1-5
1
והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן׃
2
ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל׃
3
ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון׃
4
ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון׃
5
כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע׃
Génèse 25:29-34
29
ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף׃
30
ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום׃
31
ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי׃
32
ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה׃
33
ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב׃
34
ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה׃
Exode 16:3
ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב׃
Nombres 11:4-6
4
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃
5
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים׃
6
ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו׃
Psaumes 78:17-20
17
ויוסיפו עוד לחטא לו למרות עליון בציה׃
18
וינסו אל בלבבם לשאל אכל לנפשם׃
19
וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר׃
20
הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו׃
Hébreux 12:16
פן ימצא בכם זנה או חלל כעשו אשר בנזיד אחד מכר את בכורתו׃