Jean 12:2
ויעשו לו שם משתה בערב ומרתא משרתת ולעזר היה אחד מן המסבים אתו׃
Jean 12:3
ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותמשח בה את רגלי ישוע ותנגב את רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת׃
Exode 30:23-33
23
ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים׃
24
וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין׃
25
ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה׃
26
ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת׃
27
ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת׃
28
ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו׃
29
וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש׃
30
ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי׃
31
ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם׃
32
על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם׃
33
איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו׃
Psaumes 133:2
כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃
Ecclesiaste 9:8
בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר׃
Ecclesiaste 10:1
זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃
Cantique des Cantiques 1:3
לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃
Esaïe 57:9
ותשרי למלך בשמן ותרבי רקחיך ותשלחי צריך עד מרחק ותשפילי עד שאול׃
Luc 7:37
והנה אשה אחת בעיר והיא חטאת שמעה כי הוא מסב בית הפרוש ותבא פך שמן המור׃
Luc 7:38
ותעמד לרגליו מאחריו ותבך ותחל להרטיב את רגליו בדמעות ותנגב אתן בשערות ראשה ותשק את רגליו ותמשח אתן בשמן׃
Luc 7:46
בשמן לא משחת את ראשי והיא בשמן המור משחה את רגלי׃