Matthieu 21:17
ויעזבם ויצא מחוץ לעיר אל בית היני וילן שם׃
Marc 11:12
ויהי ממחרת בצאתם מבית היני וירעב׃
Jean 11:1
ויהי איש חולה לעזר שמו מבית היני כפר מרים ומרתא אחותה׃
Jean 11:2
היא מרים אשר משחה את האדון בשמן המר ותנגב את רגליו בשערותיה ועתה לעזר אחיה חלה׃
Jean 12:1
וששת ימים לפני חג הפסח בא ישוע לבית היני מקום לעזר אשר העיר אתו מעם המתים׃
Marc 14:3
ויהי בהיותו בבית היני בית שמעון המצרע ויסב אל השלחן ותבא אשה ובידה פך שמן נרד זך ויקר מאד ותשבר את הפך ותצק על ראשו׃