1 Samuel 17:48
והיה כי קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלשתי׃
Luc 9:51
ויהי כמלאת ימי העלותו והוא שם את פניו ללכת ירושלים׃
Luc 12:50
ועלי טבילה להטבל ומה יצר לי עד כי תשלם׃
Luc 22:15
ויאמר אליהם נכסף נכספתי לאכל אתכם את הפסח הזה לפני ענותי׃
Jean 14:31
אך למען ידע העולם כי את אבי אני אהב וכאשר צוני אבי כן אני עשה קומו ונלכה מזה׃
Actes 21:13
ויען פולוס ויאמר מה לכם אשר תבכו ותשברו לבבי כי נכון אנכי לא לבד להאסר כי גם למות בירושלים על שם ישוע האדון׃