1 Rois 18:27
ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול גדול כי אלהים הוא כי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ׃
Ecclesiaste 11:9
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃
Matthieu 26:2
אתם ידעתם כי אחרי יומים יהיה הפסח ובן האדם ימסר להצלב׃
Matthieu 26:14
וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים׃
Matthieu 26:15
ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף׃
Marc 14:41
ויבא פעם שלישית ויאמר אליהם מעתה נומו ונוחו רב לי כי באה השעה הנה בן האדם נמסר בידי חטאים׃
Marc 14:42
קומו ונלכה הנה המוסר אותי קרב׃
Luc 22:53
ואהי אצלכם יום יום בהיכל ולא שלחתם בי יד ואולם זאת היא שעתכם ושלטן החשך׃
Jean 13:1
ולפני חג הפסח כשידע ישוע כי באה שעתו לעבר מן העולם הזה אל אביו כאשר אהב את בחיריו אשר בעולם כן אהבם עד הקץ׃
Jean 17:1
את אלה דבר ישוע וישא עיניו השמימה ויאמר אבי הנה באה השעה פאר את בנך למען גם בנך יפארך׃