Matthieu 26:39
וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃
Psaumes 22:1
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Psaumes 69:1-3
1
למנצח על שושנים לדוד הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש׃
2
טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני׃
3
יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃
Psaumes 69:17-3
Psaumes 69:18-3
Psaumes 88:1
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃
Psaumes 88:2
תבוא לפניך תפלתי הטה אזנך לרנתי׃
Marc 14:39
ויסף לסור ויתפלל באמרו עוד הפעם כדברים ההמה׃
Marc 14:40
וישב וימצאם שנית ישנים כי עיניהם היו כבדות ולא ידעו מה יענהו׃
Hébreux 4:15
כי אין לנו כהן גדול אשר לא יוכל להצטער על חליינו כי אם המנסה בכל כמונו אך בלי חטא׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃
Hébreux 5:8
ואף כי היה הבן למד מענותו לשמוע׃