Psaumes 4:7
נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃
Psaumes 104:15
ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃
Esaïe 24:9-11
9
בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשתיו׃
10
נשברה קרית תהו סגר כל בית מבוא׃
11
צוחה על היין בחוצות ערבה כל שמחה גלה משוש הארץ׃
Marc 14:25
אמן אמר אני לכם שתה לא אשתה עוד מתנובת הגפן עד היום ההוא אשר אשתה אותה חדשה במלכות האלהים׃
Luc 22:15-18
15
ויאמר אליהם נכסף נכספתי לאכל אתכם את הפסח הזה לפני ענותי׃
16
כי אמר אני לכם אינני אכל אותו עוד עד כי ימלא במלכות האלהים׃
17
ויקח את הכוס ויברך ויאמר קחו אתה וחלקו ביניכם׃
18
כי אמר אני לכם שתה לא אשתה מעתה מתנובת הגפן עד כי תבוא מלכות האלהים׃
Matthieu 18:20
כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
Matthieu 28:20
ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃
Psaumes 40:3
ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃
Cantique des Cantiques 5:1
באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃
Esaïe 53:11
מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃
Sophonie 3:17
יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה׃
Zacharie 9:17
כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות׃
Luc 15:5
והיה כמצאו אתו ישימנו על כתפיו בשמחה׃
Luc 15:6
ובא אל ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שמחו אתי כי מצאתי את שיי האבד׃
Luc 15:23-25
23
והביאו את עגל המרבק וטבחו אתו ונאכלה ונשמח׃
24
כי זה בני היה מת ויחי ואובד היה וימצא ויחלו לשמח׃
25
ובנו הגדול היה בשדה ויהי כאשר בא ויקרב אל הבית וישמע קול זמרה ומחלות׃
Luc 15:32-25
Jean 15:11
את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃
Jean 16:22
וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
Jean 17:13
ועתה הנני בא אליך ואלה אני מדבר בעולם למען תמלא להם שמחתי בקרבם׃
Actes 10:41
לא לכל העם כי אם לנו העדים אשר האלהים בחר בהם מראש אשר אכלנו ושתינו אתו אחרי קומו מן המתים׃
Hébreux 12:2
ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃
Apocalypse 5:8-10
8
ויהי בקחתו את הספר ויפלו לפני השה ארבע החיות ועשרים וארבעה הזקנים ואיש איש כנור בידו וקערות זהב מלאת קטרת אשר הנה תפלות הקדושים׃
9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃
10
ותעש אתם מלכים וכהנים לאלהינו וימלכו על הארץ׃
Apocalypse 14:3
וישירו כשיר חדש לפני הכסא ולפני ארבע החיות ולפני הזקנים ואין איש אשר יכל ללמד את השיר זולתי מאת האלף וארבעים וארבעת האלפים ההם אשר נקנו מן הארץ׃
Matthieu 13:43
אז יזהירו הצדיקים כשמש במלכות אביהם מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Matthieu 16:28
אמן אמר אני לכם כי יש מן העמדים פה אשר לא יטעמו מות עד כי יראו את בן האדם בא במלכותו׃
Matthieu 25:34
אז יאמר המלך אל הנצבים לימינו באו ברוכי אבי ורשו את המלכות המוכנה לכם למן הוסד העולם׃
Esaïe 25:6
ועשה יהוה צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזקקים׃
Luc 12:32
אל תירא העדר הקטן כי רצה אביכם לתת לכם את המלכות׃
Luc 22:18
כי אמר אני לכם שתה לא אשתה מעתה מתנובת הגפן עד כי תבוא מלכות האלהים׃
Luc 22:29
לכן אני מנחיל אתכם כאשר הנחילני אבי את המלכות׃
Luc 22:30
למען תאכלו ותשתו על שלחני במלכותי וישבתם על כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃
Apocalypse 7:17
כי השה אשר בתוך הכסא הוא ירעם ועל מבועי מים חיים ינהלם ומחה אליהם כל דמעה מעיניהם׃