Marc 14:23
ויקח את הכוס ויברך ויתן להם וישתו ממנה כלם׃
Marc 14:24
ויאמר להם זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים׃
Luc 22:20
וכן גם את הכוס אחר הסעודה לאמר זו הכוס היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם׃
Psaumes 116:13
כוס ישועות אשא ובשם יהוה אקרא׃
Cantique des Cantiques 5:1
באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים׃
Cantique des Cantiques 7:9
וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים׃
Esaïe 25:6
ועשה יהוה צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזקקים׃
Esaïe 55:1
הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃
1 Corinthiens 10:16
כוס הברכה אשר אנחנו מברכים הלא היא התחברות דם המשיח והלחם אשר אנחנו בצעים הלא הוא התחברות גוף המשיח׃
1 Corinthiens 11:28
יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס׃