Matthieu 26:2
אתם ידעתם כי אחרי יומים יהיה הפסח ובן האדם ימסר להצלב׃
Matthieu 26:14-16
14
וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים׃
15
ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף׃
16
ומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו׃
Psaumes 55:12-14
12
כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו׃
13
ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי׃
14
אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש׃
Jean 6:70
ויען אתם ישוע הלא בחרתי אני בכם שנים העשר ואחד מכם שטן הוא׃
Jean 6:71
זאת אמר על יהודה בן שמעון איש קריות כי עתיד היה למסרו והוא אחד משנים העשר׃
Jean 13:21
ויהי ככלות ישוע לדבר הדברים האלה ויבהל ברוחו ויעד ויאמר אמן אמן אני אמר לכם כי אחד מכם ימסרני׃
Hébreux 4:13
ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃
Apocalypse 2:23
והרגתי במות את בניה וידעו כל הקהלות כי אני חקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו׃