Marc 14:10
ויהודה איש קריות אחד משנים העשר הלך אל ראשי הכהנים למסר אותו אליהם׃
Luc 22:3-6
3
והשטן נכנס ביהודה המכנה איש קריות והוא במספר שנים העשר׃
4
וילך וידבר עם ראשי הכהנים ושרי החיל איך ימסרנו אל ידם׃
5
וישמחו ויאתו לתת לו כסף׃
6
ויבטח אתם ויבקש תואנה למסרו אליהם שלא לעיני ההמון׃
Jean 13:2
ויהי אחרי החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו׃
Jean 13:30
והוא בקחתו את פת הלחם מהר לצאת החוצה ויהי לילה׃
Matthieu 10:4
שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אתו׃
Jean 6:70
ויען אתם ישוע הלא בחרתי אני בכם שנים העשר ואחד מכם שטן הוא׃
Jean 6:71
זאת אמר על יהודה בן שמעון איש קריות כי עתיד היה למסרו והוא אחד משנים העשר׃
Jean 18:2
וגם יהודה מוסרו ידע את המקום כי פעמים רבות נועד שמה ישוע עם תלמידיו׃