Jérémie 4:14
כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי עד מתי תלין בקרבך מחשבות אונך׃
Jérémie 6:8
הוסרי ירושלם פן תקע נפשי ממך פן אשימך שממה ארץ לוא נושבה׃
Luc 13:34
ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגלת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם׃
Apocalypse 11:8
והיתה נבלתם ברהוב העיר הגדולה הנקראת כפי הרוח בשם סדום ומצרים אשר שם נצלב גם אדנינו׃
Matthieu 23:30
ואמרתם אם היינו בימי אבותינו לא היתה ידנו עמהם לשפך דם הנביאים׃
Matthieu 5:12
שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃
Matthieu 21:35
ויחזיקו הכרמים בעבדיו את זה הכו ואת זה הרגו ואת זה סקלו׃
Matthieu 21:36
ויוסף שלח עבדים אחרים רבים מן הראשונים ויעשו ככה גם להם׃
Matthieu 22:6
והנשארים תפשו את עבדיו ויתעללו בם ויהרגום׃
2 Chroniques 24:21
ויקשרו עליו וירגמהו אבן במצות המלך בחצר בית יהוה׃
2 Chroniques 24:22
ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו וכמותו אמר ירא יהוה וידרש׃
Néhémie 9:26
וימרו וימרדו בך וישלכו את תורתך אחרי גום ואת נביאיך הרגו אשר העידו בם להשיבם אליך ויעשו נאצות גדולת׃
Jérémie 2:30
לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משחית׃
Jérémie 26:23
ויוציאו את אוריהו ממצרים ויבאהו אל המלך יהויקים ויכהו בחרב וישלך את נבלתו אל קברי בני העם׃
Marc 12:3-6
3
ויחזיקו בו ויכהו וישלחהו ריקם׃
4
ויסף לשלח אליהם עבד אחר ואתו סקלו באבנים ומחקו ראשו וישלחהו נכלם׃
5
ויסף וישלח אחר וגם אתו הרגו וכן עשו ברבים אחרים מהם הכו ומהם הרגו׃
6
ויהי לו עוד בן יחיד אשר אהבו וישלח גם אתו אליהם באחרנה לאמר מפני בני יגורו׃
Luc 20:11-14
11
ויסף שלח עבד אחר ויכו גם אתו ויחרפהו וישלחהו ריקם׃
12
ויסף לשלח שלישי וגם אתו פצעו ויגרשהו וידחפהו חוצה׃
13
ויאמר בעל הכרם מה אעשה אשלחה את בני את ידידי כראותם אותו אולי יגורו מפניו׃
14
וכראות אתו הכרמים נועצו יחדו לאמר זה הוא היורש לכו ונהרגהו ותהי לנו הירשה׃
Actes 7:51
קשי ערף וערלי לב ואזנים ממרים הייתם תמיד ברוח הקדש כאבותיכם גם אתם׃
Actes 7:52
מי מהנביאים אשר לא רדפוהו אבותיכם אף המיתו את המבשרים מקדם ביאת הצדיק אשר עתה הייתם אתם מוסריו ומרצחיו׃
1 Thessaloniciens 2:15
אשר אף המיתו את האדון ישוע ואת נביאיהם ואותנו רדפו ואינם טובים בעיני אלהים ואיבים לכל אדם׃
Apocalypse 11:7
ואחרי השלימם עדותם החיה העלה מן התהום תעשה עמהם מלחמה ותוכל להם והרגתם׃
Apocalypse 17:6
וארא את האשה שכורה מדם הקדשים ומדם עדי ישוע ואשתומם על המראה שמה גדולה׃
2 Chroniques 36:15
וישלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃
2 Chroniques 36:16
ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃
Psaumes 81:8-11
8
שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי׃
9
לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר׃
10
אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃
11
ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי׃
Jérémie 6:16
כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך׃
Jérémie 6:17
והקמתי עליכם צפים הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב׃
Jérémie 11:7
כי העד העדתי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים ועד היום הזה השכם והעד לאמר שמעו בקולי׃
Jérémie 11:8
ולא שמעו ולא הטו את אזנם וילכו איש בשרירות לבם הרע ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת אשר צויתי לעשות ולא עשו׃
Jérémie 25:3-7
3
מן שלש עשרה שנה ליאשיהו בן אמון מלך יהודה ועד היום הזה זה שלש ועשרים שנה היה דבר יהוה אלי ואדבר אליכם אשכים ודבר ולא שמעתם׃
4
ושלח יהוה אליכם את כל עבדיו הנבאים השכם ושלח ולא שמעתם ולא הטיתם את אזנכם לשמע׃
5
לאמר שובו נא איש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושבו על האדמה אשר נתן יהוה לכם ולאבותיכם למן עולם ועד עולם׃
6
ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם ולא ארע לכם׃
7
ולא שמעתם אלי נאם יהוה למען הכעסוני במעשה ידיכם לרע לכם׃
Jérémie 35:15
ואשלח אליכם את כל עבדי הנבאים השכים ושלח לאמר שבו נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את אזנכם ולא שמעתם אלי׃
Jérémie 42:9-13
9
ויאמר אליהם כה אמר יהוה אלהי ישראל אשר שלחתם אתי אליו להפיל תחנתכם לפניו׃
10
אם שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרס ונטעתי אתכם ולא אתוש כי נחמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם׃
11
אל תיראו מפני מלך בבל אשר אתם יראים מפניו אל תיראו ממנו נאם יהוה כי אתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו׃
12
ואתן לכם רחמים ורחם אתכם והשיב אתכם אל אדמתכם׃
13
ואם אמרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמע בקול יהוה אלהיכם׃
Jérémie 44:4
ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים השכים ושלח לאמר אל נא תעשו את דבר התעבה הזאת אשר שנאתי׃
Zacharie 1:4
אל תהיו כאבתיכם אשר קראו אליהם הנביאים הראשנים לאמר כה אמר יהוה צבאות שובו נא מדרכיכם הרעים ומעליליכם הרעים ולא שמעו ולא הקשיבו אלי נאם יהוה׃
Deutéronome 32:11
כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו׃
Deutéronome 32:12
יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר׃
Ruth 2:12
ישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו׃
Psaumes 17:8
שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃
Psaumes 36:7
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
Psaumes 57:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃
Psaumes 63:7
כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃
Psaumes 91:4
באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו׃
Matthieu 22:3
וישלח את עבדיו לקרא הקרואים אל החתנה ולא אבו לבוא׃
Proverbes 1:24-31
24
יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃
25
ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃
26
גם אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃
27
בבא כשאוה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃
28
אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃
29
תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃
30
לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃
31
ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
Esaïe 50:2
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃
Osée 11:2
קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון׃
Osée 11:7
ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם׃
Luc 14:17-20
17
וישלח את עבדו לעת הסעודה לאמר אל הקרואים באו כי כבר מוכן הכל׃
18
ויחלו כלם פה אחד להתנצל ויאמר אליו הראשון שדה קניתי ועלי לצאת לראתו אבקש ממך נקני׃
19
ואחר אמר חמשת צמדי בקר קניתי ואני הלך לבחן אותם אבקש ממך נקני׃
20
ואחר אמר אשה לקחתי ובעבור זאת לא אוכל לבוא׃
Luc 15:28
ויחר לו ולא אבה לבוא הביתה ויצא אביו וידבר על לבו׃
Luc 19:14-44
14
ובני עירו שנאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמר לא נחפץ בזה כי ימלך עלינו׃
15
ויהי אחרי קחתו את הממלכה וישב ויאמר לקרא את העבדים ההם אשר נתן להם את הכסף למען ידע מה הרויח כל אחד במסחרו׃
16
ויבא הראשון ויאמר אדני מנה שלך הביא עשרת מנים׃
17
ויאמר אליו כן העבד הטוב תחת אשר היית נאמן במעט מזער היה שליט על עשר ערים׃
18
ויבא השני ויאמר אדני מנה שלך עשה חמשת מנים׃
19
ויאמר גם לזה אף אתה היה על חמש ערים׃
20
ויבא האחר ויאמר הא לך מנה שלך אשר היה אצלי צרור בסודר׃
21
מפני יראתי אתך כי אתה איש קשה לקח את אשר לא הנחת וקצר את אשר לא זרעת׃
22
ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃
23
ולמה לא נתת את כספי לשלחני ואני בבואי הייתי תובע אותו במרבית׃
24
ויאמר אל העמדים שם שאו ממנו את המנה ותנוהו אל אשר לו עשרת המנים׃
25
ויאמרו אליו אדנינו יש לו עשרת מנים׃
26
הן אני אמר לכם כי כל איש שיש לו ינתן לו ואשר אין לו יקח ממנו גם את אשר לו׃
27
אבל את איבי ההם אשר לא חפצו מלכי עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני׃
28
ויכל לדבר הדברים האלה ויעבר לפניהם ויעל ירושלים׃
29
ויהי בקרבו אל בית פגי ובית היני בהר הנקרא הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו לאמר׃
30
לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו אתו והביאו׃
31
וכי ישאל אתכם איש למה תתירהו כה תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו׃
32
וילכו השלוחים וימצאו כאשר דבר אליהם׃
33
ויתירו את העיר ויאמר אליהם בעליו למה זה אתם מתירים את העיר׃
34
ויאמרו האדון צריך לו׃
35
ויביאהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע׃
36
ובנסעו הציעו את בגדיהם על הדרך׃
37
ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃
38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
39
ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך׃
40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
41
ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃
42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃