1 Rois 8:13
בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים׃
1 Rois 8:27
כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
2 Chroniques 6:2
ואני בניתי בית זבל לך ומכון לשבתך עולמים׃
2 Chroniques 7:2
ולא יכלו הכהנים לבוא אל בית יהוה כי מלא כבוד יהוה את בית יהוה׃
Psaumes 26:8
יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃
Psaumes 132:13
כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃
Psaumes 132:14
זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה׃
Ephésiens 2:22
ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃
Colossiens 2:9
כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃