Matthieu 23:17
אתם הכסילים והעורים כי מה הוא הגדול אם הזהב או ההיכל המקדש את הזהב׃
Matthieu 23:19
אתם הכסילים והעורים כי מה הוא הגדול אם הקרבן או המזבח המקדש את הקרבן׃
Matthieu 23:24
מנהלים עורים המסננים את היתוש ובלעים את הגמל׃
Matthieu 23:26
פרוש עור טהר בראשונה את תוך הכוס למען תטהר גם מחוץ׃
Matthieu 15:14
הניחו אותם מנהלים עורים המה לעורים וכי יוליך עור את העור ונפלו שניהם בתוך הבור׃
Esaïe 56:10
צפו עורים כלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנבח הזים שכבים אהבי לנום׃
Esaïe 56:11
והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה והמה רעים לא ידעו הבין כלם לדרכם פנו איש לבצעו מקצהו׃
Jean 9:39-41
39
ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון׃
40
ואשר היו עמו מן הפרושים שמעו דבריו ויאמרו אליו הגם אנחנו עורים׃
41
ויאמר אליהם אם עורים הייתם לא היה בכם חטא ועתה כי אמרתם פקחים אנחנו חטאתכם תעמד׃
Matthieu 5:33
עוד שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תשבע לשקר ושלם ליהוה שבעותיך׃
Matthieu 5:34
אבל אני אמר לכם לא תשבעו כל שבועה לא בשמים כי כסא אלהים המה׃
Jacques 5:12
וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין׃
Matthieu 15:5
ואתם אמרים האמר לאביו ולאמו קרבן כל מה שאתה נהנה לי אין עליו לכבד את אביו ואת אמו׃
Matthieu 15:6
ותפרו את דבר האלהים בעבור קבלתכם׃
Marc 7:10-13
10
כי משה אמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת׃
11
ואתם אמרים איש כי יאמר לאביו ולאמו קרבן פרושו מתנה לאלהים כל מה שאתה נהנה לי׃
12
ולא תניחו לו לעשות עוד מאומה לאביו ולאמו׃
13
ותפרו את דבר האלהים על ידי קבלתכם אשר קבלתם והרבה כאלה אתם עשים׃
Galates 5:3
ומעיד אני עוד הפעם בכל איש אשר ימול כי מחיב הוא לשמר את כל התורה׃