Proverbes 1:20-23
20
חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃
21
בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃
22
עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
23
תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃
Proverbes 8:1-5
1
הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃
2
בראש מרומים עלי דרך בית נתיבות נצבה׃
3
ליד שערים לפי קרת מבוא פתחים תרנה׃
4
אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם׃
5
הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃
Proverbes 9:4-6
4
מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃
5
לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃
6
עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃
Esaïe 55:1-3
1
הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃
2
למה תשקלו כסף בלוא לחם ויגיעכם בלוא לשבעה שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם׃
3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃
Esaïe 55:6-3
Esaïe 55:7-3
Marc 16:15
ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃
Marc 16:16
המאמין ונטבל הוא יושע ואשר לא יאמין יאשם׃
Luc 14:21-24
21
ויבא העבד ויגד את הדברים האלה לאדניו ויקצף בעל הבית ויאמר לעבדו מהר צא אל רחבות העיר ואל הוצותיה והבא הנה את העניים ואת הנשברים ואת העורים ואת הפסחים׃
22
ויאמר העבד אדני כאשר צוית כן נעשה ויש עוד מקום׃
23
ויאמר האדון אל העבד צא אל הדרכים ואל הגדרות ופצר בהם לבוא למען ימלא ביתי׃
24
כי אני אמר לכם אין אחד מן האנשים הקרואים ההם אשר יטעם סעודתי׃
Luc 24:47
ואשר תקרא בשמו תשובה וסליחת החטאים בכל הגוים החל מירושלים׃
Actes 13:47
כי כן צוה עלינו האדון נתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
Ephésiens 3:8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
Apocalypse 22:17
והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם׃