Matthieu 21:27
ויענו את ישוע ויאמרו לא ידענו ויאמר אליהם גם אני לא אמר לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
Job 32:15
חתו לא ענו עוד העתיקו מהם מלים׃
Job 32:16
והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד׃
Esaïe 50:2-9
2
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא׃
3
אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם׃
4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
5
אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי׃
6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
7
ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש׃
8
קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי׃
9
הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם׃
Luc 13:17
ויהי כאמרו את הדברים האלה נכלמו כל מתקוממיו וישמח כל העם על כל הנפלאות הנעשות על ידו׃
Luc 14:6
ולא יכלו להשיב על זאת דבר׃
Jean 8:7-9
7
ויהי כאשר הוסיפו לשאל אתו וישא את עיניו ויאמר אליהם מי בכם זך בלי פשע הוא ראשונה ידה בה אבן׃
8
ויכף שנית למטה ויתו על הקרקע׃
9
ויהי כשמעם ויך לבם אתם ויצאו אחד אחד החוצה החל מן הזקנים ועד האחרונים ויותר ישוע לבדו והאשה נצבת בתוך׃
Actes 4:14
ובראותם את האיש הנרפא עמד אצלם לא מצאו לדבר נגדם דבר׃
Marc 12:34
וירא ישוע כי ענה בדעת ויאמר אליו לא רחוק אתה ממלכות האלהים ואיש לא ערב עוד את לבו לשאל אותו שאלה׃
Luc 20:40
ולא ערבו עוד את לבם לשאל אותו דבר׃