Marc 12:19-23
19
רבי כתב לנו משה כי ימות אחי איש ועזב אשה ובנים אין לו ייבם אחיו את אשתו ויקם זרע לאחיו׃
20
והנה שבעה אחים והראשון לקח אשה ובמותו לא השאיר אחריו זרע׃
21
ויקח אתה השני וימת ולא הניח זרע וכן גם השלישי׃
22
ויקחוה כל השבעה ולא השאירו אחריהם זרע ואחרי מות כלם מתה גם האשה׃
23
ועתה בתחית המתים כשיקומו למי מהם תהיה לאשה כי לשבעה היתה לאשה׃
Luc 20:29-33
29
והנה היו שבעה אחים והראשון לקח אשה וימת לא בנים׃
30
ויקח אתה השני וימת גם הוא לא בנים׃
31
ויקח אתה השלישי וככה עשו אף השבעה ולא הניחו בנים וימותו׃
32
ובאחרונה מתה גם האשה׃
33
והנה בתחית המתים למי מהם תהיה לאשה כי היתה אשה לשבעה׃
Hébreux 9:27
וכאשר נגזר על בני אדם פעם אחת המות ואחריו הדין׃