Matthieu 22:33
וישמע המון העם וישתומממו על תורתו׃
Matthieu 22:46
ולא יכל איש לענות אתו דבר ולא ערב עוד איש את לבו מן היום ההוא לשאל אותו׃
Matthieu 10:16
הנני שלח אתכם ככבשים בין הזאבים לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים׃
Proverbes 26:4
אל תען כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה׃
Proverbes 26:5
ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו׃
Luc 20:25
ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
Luc 20:26
ולא יכלו ללכדו בדבר לפני העם ויתמהו על מענהו ויחרישו׃
Luc 21:15
כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם׃
Actes 6:10
ולא יכלו עמד לנגד החכמה והרוח אשר דבר בו׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃