Matthieu 9:15-17
15
ויאמר אליהם ישוע איך יוכלו בני החפה להתאבל בעוד החתן עמהם הנה ימים באים ולקח מאתם החתן ואז יצומו׃
16
אין משים מטלית חדשה על שמלה בלה כי תנתק מלאתו מן השמלה ותרע הקריעה׃
17
ואין נותנים יין חדש בנאדות בלים פן יבקעו הנאדות והיין ישפך והנאדות יאבדו אבל נותנים את היין החדש בנאדות חדשים ושניהם יחדו ישמרו׃
Matthieu 12:43-45
43
והרוח הטמאה אחרי צאתה מן האדם תשטט במקמות ציה לבקש לה מנוחה ולא תמצאנה׃
44
אז תאמר אשובה אל ביתי אשר יצאתי משם ובאה ומצאה אתו מפנה ומטאטא ומהדר׃
45
ואחר תלך ולקחה אליה שבע רוחות אחרות רעות ממנה ובאו ושכנו שם והיתה אחרית האדם ההוא רעה מראשיתו כן יהיה גם לדור הרע הזה׃
Matthieu 13:3-11
3
וירב לדבר אליהם במשלים לאמר הנה הזורע יצא לזרע׃
4
ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך ויבא העוף ויאכלהו׃
5
ויש אשר נפל על מקמות סלע אשר אין לו שם אדמה הרבה וימהר לצמח כי לא היה לו עמק אדמה׃
6
ויהי כזרח השמש ויצרב וייבש כי לא היה לו שרש׃
7
ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו׃
8
ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים׃
9
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
10
ויגשו אליו התלמידים ויאמרו למה זה במשלים תדבר אליהם׃
11
ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את סודות מלכות השמים ולהם לא נתן׃
Matthieu 20:1-16
1
כי דומה מלכות השמים לאדם בעל בית אשר השכים לצאת בבקר לשכר פעלים לכרמו׃
2
והתנה עם הפעלים שכר דינר ליום וישלחם אל כרמו׃
3
ויצא בשעה השלישית וירא אחרים עמדים בטלים בשוק׃
4
ויאמר להם לכו גם אתם אל כרמי וכישר אתן לכם וילכו׃
5
ויצא גם בשעה הששית גם בתשיעית ויעש כדבר הזה׃
6
ויצא בשעת עשתי עשרה וימצא אחרים עמדים ויאמר אליהם למה אתם עמדים פה בטלים כל היום׃
7
ויאמרו לו כי לא שכר אותנו איש ויאמר אליהם לכו גם אתם אל הכרם וכישר יתן לכם׃
8
ויהי בערב ויאמר בעל הכרם אל פקידו קרא את הפעלים ושלם להם את שכרם החל באחרונים וכלה בראשונים׃
9
ויבאו הנשכרים בשעת אחת עשרה ויקחו איש איש דינר אחד׃
10
ובבא הראשונים דמו בנפשם כי יקחו יותר ויקחו גם הם איש איש דינר אחד׃
11
ויהי בקחתם וילונו על בעל הבית לאמר׃
12
אלה האחרונים לא עשו כי אם שעה אחת ואתה השויתם אלינו אשר סבלנו את כבד היום ואת חמו׃
13
ויען ויאמר אל אחד מהם רעי לא עשקתיך הלא שכר דינר התנית עמי׃
14
קח את שלך ולך ואני רצוני לתת גם לזה האחרון כמו לך׃
15
הלא אוכל לעשות בשלי כרצוני האם תרע עינך על אשר טוב אנכי׃
16
ככה יהיו האחרונים ראשונים והראשונים יהיו אחרונים כי רבים הם הקרואים ומעטים הנבחרים׃
Matthieu 21:28-46
28
אבל מה דעתכם איש היה ולו שני בנים ויגש אל הראשון ויאמר בני לך היום ועבד בכרמי׃
29
ויען ויאמר אינני אבא ואחרי כן נחם וילך׃
30
ויגש אל השני וידבר כזאת גם אליו ויען ויאמר הנני אדני ולא הלך׃
31
מי משניהם עשה את רצון האב ויאמרו אליו הראשון ויאמר להם ישוע אמן אמר אני לכם המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלהים׃
32
כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה ולא האמנתם לו אבל המוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם ולא שבתם אחרי כן להאמין לו׃
33
משל אחר שמעו איש בעל בית היה ויטע האיש כרם ויעש גדר סביב לו ויחצב יקב ויבן מגדל בתוכו ויתנהו אל כרמים וילך בדרך מרחוק׃
34
ויהי בהגיע עת האסיף וישלח עבדיו אל הכרמים לקחת את פריו׃
35
ויחזיקו הכרמים בעבדיו את זה הכו ואת זה הרגו ואת זה סקלו׃
36
ויוסף שלח עבדים אחרים רבים מן הראשונים ויעשו ככה גם להם׃
37
ובאחרונה שלח אליהם את בנו באמרו מפני בני יגורו׃
38
ויהי כראות הכרמים את הבן ויאמרו איש אל אחיו זה הוא היורש לכו ונהרגהו ונאחזה בנחלתו׃
39
ויחזיקו בו וידחפוהו אל מחוץ לכרם ויהרגו אתו׃
40
והנה כבוא בעל הכרם מה יעשה לכרמים ההם׃
41
ויאמרו אליו ירע לרעים ויאבדם ואת הכרם יתן לכרמים אחרים אשר ישיבו לו את הפרי בעתו׃
42
ויאמר ישוע אליהם הכי קרא לא קראתם בכתובים אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
43
על כן אני אמר לכם כי תקח מכם מלכות האלהים ותנתן לגוי אשר יעשה את פריה׃
44
והנפל על האבן ההיא ישבר ואשר תפל עליו תשחקהו׃
45
ויהי כשמע הכהנים הגדולים והפרושים את משליו ויבינו כי עליהם דבר׃
46
ויבקשו לתפשו אך יראו מפני המון העם כי לנביא חשבהו׃
Marc 4:33
ובמשלים רבים כאלה דבר אליהם את הדבר כפי אשר יכלו לשמע׃
Marc 4:34
ובבלי משל לא דבר אליהם והיה בהיותו עם תלמידיו לבדם יבאר להם את הכל׃
Luc 8:10
ויאמר לכם נתן לדעת את סודות מלכות האלהים ולאחרים במשלים למען בראתם לא יראו ובשמעם לא יבינו׃
Luc 14:16
והוא אמר אליו איש אחד עשה סעודה גדולה ויקרא לרבים׃