Matthieu 21:15
ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצעקים במקדש ואמרים הושע נא לבן דוד ויחר להם׃
Psaumes 118:24-26
24
זה היום עשה יהוה נגילה ונשמחה בו׃
25
אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃
26
ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃
Marc 11:9
וההלכים לפניו ואחריו צעקים לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה׃
Marc 11:10
ברוכה מלכות דוד אבינו הבאה בשם יהוה הושע נא במרומים׃
Matthieu 23:39
כי אני אמר לכם ראה לא תראוני מעתה עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה׃
Luc 19:37
ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃
Luc 19:38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
Jean 12:13-15
13
ויקחו בידם כפות תמרים ויצאו לקראתו ויריעו לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה מלך ישראל׃
14
וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו כאשר כתוב׃
15
אל תיראי בת ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על עיר בן אתנות׃
Luc 2:14
כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃