Psaumes 9:14
למען אספרה כל תהלתיך בשערי בת ציון אגילה בישועתך׃
Esaïe 12:6
צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃
Esaïe 40:9
על הר גבה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם׃
Esaïe 62:11
הנה יהוה השמיע אל קצה הארץ אמרו לבת ציון הנה ישעך בא הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃
Sophonie 3:14
רני בת ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל לב בת ירושלם׃
Sophonie 3:15
הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד׃
Marc 11:4-11
4
וילכו וימצאו העיר אסור אל השער בחוץ על אם הדרך ויתירוהו׃
5
ואנשים מן העמדים שם אמרו אליהם מה זאת תעשו להתיר את העיר׃
6
ויאמרו אליהם כאשר צום ישוע ויניחו להם׃
7
ויביאו את העיר אל ישוע וישליכו עליו את בגדיהם וישב עליו׃
8
ורבים פרשו את בגדיהם על הדרך ואחרים כרתו ענפים מן העצים וישטחו על הדרך׃
9
וההלכים לפניו ואחריו צעקים לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה׃
10
ברוכה מלכות דוד אבינו הבאה בשם יהוה הושע נא במרומים׃
11
ויבא ישוע ירושלים ואל בית המקדש וירא ויתבונן על הכל והיום רפה לערוב ויצא אל בית היני עם שנים העשר׃
Matthieu 2:2
איה מלך היהודים הנולד כי ראינו את כוכבו במזרח ונבא להשתחות לו׃
Matthieu 2:6
ואתה בית לחם ארץ יהודה אינך צעיר באלפי יהודה כי ממך יצא מושל אשר ירעה את עמי ישראל׃
Génèse 49:10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Nombres 24:19
וירד מיעקב והאביד שריד מעיר׃
Psaumes 2:6-12
6
ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי׃
7
אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
8
שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ׃
9
תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם׃
10
ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ׃
11
עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה׃
12
נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃
Psaumes 45:1-17
1
למנצח על ששנים לבני קרח משכיל שיר ידידת רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר׃
2
יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם׃
3
חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׃
4
והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך׃
5
חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך׃
6
כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
7
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
8
מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שן מני שמחוך׃
9
בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר׃
10
שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃
11
ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו׃
12
ובת צר במנחה פניך יחלו עשירי עם׃
13
כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה׃
14
לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׃
15
תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך׃
16
תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ׃
17
אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד׃
Psaumes 72:1-20
1
לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך׃
2
ידין עמך בצדק וענייך במשפט׃
3
ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה׃
4
ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃
5
ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים׃
6
ירד כמטר על גז כרביבים זרזיף ארץ׃
7
יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח׃
8
וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃
9
לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו׃
10
מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו׃
11
וישתחוו לו כל מלכים כל גוים יעבדוהו׃
12
כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃
13
יחס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע׃
14
מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו׃
15
ויחי ויתן לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל היום יברכנהו׃
16
יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ׃
17
יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו׃
18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
20
כלו תפלות דוד בן ישי׃
Psaumes 110:1-4
1
לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
2
מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃
3
עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃
4
נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Jérémie 23:5
הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Jérémie 23:6
בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו יהוה צדקנו׃
Ezechiel 34:24
ואני יהוה אהיה להם לאלהים ועבדי דוד נשיא בתוכם אני יהוה דברתי׃
Ezechiel 37:24
ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקתי ישמרו ועשו אותם׃
Daniel 2:44
וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא׃
Daniel 2:45
כל קבל די חזית די מטורא אתגזרת אבן די לא בידין והדקת פרזלא נחשא חספא כספא ודהבא אלה רב הודע למלכא מה די להוא אחרי דנה ויציב חלמא ומהימן פשרה׃
Daniel 7:13
חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃
Daniel 7:14
ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃
Michée 5:2
ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃
Zacharie 6:12
ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל יהוה׃
Zacharie 6:13
והוא יבנה את היכל יהוה והוא ישא הוד וישב ומשל על כסאו והיה כהן על כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם׃
Jean 1:49
ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
Jean 19:15-22
15
ויאמר אליהם פילטוס הצלב אצלב את מלככם ויענו ראשי הכהנים אין לנו מלך כי אם הקיסר׃
16
אז מסרו אליהם להצליבו ויקחו את ישוע ויוליכהו׃
17
וישא את צלבו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגלגלת ובלשונם גלגלתא׃
18
ויצלבו אתו שמה ושני אנשים אחרים עמו מזה אחד ומזה אחד וישוע בתוך׃
19
ופילטוס כתב על לוח וישם על הצלב וזה מכתבו ישוע הנצרי מלך היהודים׃
20
ויהודים רבים קראו את המכתב הזה כי המקום אשר נצלב שם ישוע היה קרוב אל העיר והמכתב היה בלשון עבר יון ורומי׃
21
ויאמרו ראשי כהני היהודים אל פילטוס אל נא תכתב מלך היהודים כי אם אשר אמר אני מלך היהודים׃
22
ויען פילטוס ויאמר את אשר כתבתי כתבתי׃
Matthieu 11:29
קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃
Matthieu 12:19
לא יצעק ולא ישא ולא ישמע בחוץ קולו׃
Matthieu 12:20
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד יוציא לנצח משפט׃
2 Corinthiens 10:1
ואני פולוס הנני מזהיר אתכם בענות המשיח וחמלתו אשר פנים בפנים שפל אני בתוככם וברחקי מתאמץ עליכון׃
Philippiens 2:3-5
3
ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
4
כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃
5
כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃
Deutéronome 17:16
רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד׃
Juges 5:10
רכבי אתנות צחרות ישבי על מדין והלכי על דרך שיחו׃
Juges 12:14
ויהי לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים רכבים על שבעים עירם וישפט את ישראל שמנה שנים׃
2 Samuel 16:2
ויאמר המלך אל ציבא מה אלה לך ויאמר ציבא החמורים לבית המלך לרכב ולהלחם והקיץ לאכול הנערים והיין לשתות היעף במדבר׃
1 Rois 1:33
ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אתו אל גחון׃
1 Rois 10:26
ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות רכב ושנים עשר אלף פרשים וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם׃
Osée 1:7
ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃
Michée 5:10
והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך׃
Michée 5:11
והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך׃
Zacharie 9:10
והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃