Psaumes 118:22
אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Psaumes 118:23
מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Esaïe 28:16
לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש׃
Zacharie 3:8
שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך הישבים לפניך כי אנשי מופת המה כי הנני מביא את עבדי צמח׃
Zacharie 3:9
כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם יהוה צבאות ומשתי את עון הארץ ההיא ביום אחד׃
Marc 12:10
הלא קראתם את הכתוב הזה אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Marc 12:11
מאת יהוה היתה זאת היא נפלאת בעינינו׃
Luc 20:17
ויבט בם ויאמר ומה הוא זה הכתוב אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה׃
Luc 20:18
כל הנפל על האבן ההיא ישבר ואת אשר תפל עליו תשחקהו׃
Actes 4:11
והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה׃
Romains 9:33
ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש׃
Ephésiens 2:20
בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃
1 Pierre 2:4-8
4
אשר נגשתם אליו אל אבן חיה אשר מאסו בה בני האדם והיא נבחרה ויקרה לאלהים׃
5
ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח׃
6
וזה הוא שאמר הכתוב הנני יסד בציון אבן פנה אבן בחן ויקרה והמאמין בה לא יבוש׃
7
לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל׃
8
והם נכשלו יען לא שמעו לדבר ולזאת גם נועדו׃
Habaquq 1:5
ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר׃
Actes 13:40
לכן השמרו לכם פן יבוא עליכם הנאמר בנביאים׃
Actes 13:41
ראו בגדים והתמהו ושמו כי פעל פעל אני בימיכם פעל אשר לא תאמינו כי יספר לכם׃
Ephésiens 3:3-9
3
כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט׃
4
ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח׃
5
אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח׃
6
להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃
7
אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃
8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
9
ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃