Matthieu 26:50
ויאמר אליו ישוע רעי על מה באת ויגשו וישלחו את ידיהם בישוע ויתפשו אתו׃
Matthieu 26:57
והאנשים אשר תפשו את ישוע הוליכהו אל קיפא הכהן הגדול אשר נקהלו שם הסופרים והזקנים׃
Marc 14:46-53
46
וישלחו בו את ידיהם ויתפשהו׃
47
ואחד מן העמדים אצלו שלף את חרבו ויך את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו׃
48
ויען ישוע ויאמר אליהם כמו על פריץ יצאתם עלי בחרבות ובמקלות לתפשני׃
49
ויום יום הייתי אצלכם מלמד במקדש ולא החזקתם בי אבל למען ימלאו הכתובים׃
50
ויעזבו אותו כלם וינוסו׃
51
ונער אחד הלך אחריו מעטף בסדין לכסות את ערותו ויאחזהו הנערים׃
52
והוא עזב את הסדין בידם וינס ערם מפניהם׃
53
ויוליכו את ישוע אל הכהן הגדול ויקהלו אתו כל הכהנים הגדולים והזקנים והסופרים׃
Luc 22:52-54
52
ויאמר ישוע אל ראשי הכהנים ושרי המקדש והזקנים אשר באו עליו לאמר כמו על פריץ יצאתם עלי בחרבות ובמקלות׃
53
ואהי אצלכם יום יום בהיכל ולא שלחתם בי יד ואולם זאת היא שעתכם ושלטן החשך׃
54
ויתפשו אותו ויוליכהו ויביאהו בית הכהן הגדול ופטרוס הלך אחריו מרחוק׃
Jean 18:12
אז תפשו הגדוד ושר האלף ומשרתי היהודים את ישוע ויאסרהו׃
Jean 18:24
וישלחהו חנן אסור בזקים אל קיפא הכהן הגדול׃
Actes 2:23
אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו׃
Actes 4:25-27
25
אשר אמרת בפי עבדך דוד למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
26
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
27
כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃
Hébreux 13:11-13
11
כי הבהמות אשר הובא דמן בקדש לכפרת החטא על ידי הכהן הגדול גויתיהן נשרפו מחוץ למחנה׃
12
בעבור זאת גם ישוע למען קדש בדמו את העם ענה מחוץ לשער׃
13
לכן נצאה נא אליו אל מחוץ למחנה ונשא את חרפתו׃
Actes 2:23
אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו׃
Actes 3:14
אבל אתם כחשתם בקדוש ובצדיק ובקשתם כי יחן לכם איש רצח׃
Actes 3:15
ואת שר החיים הרגתם אשר האלהים הקימו מן המתים ואנחנו עדיו׃
Actes 4:10
יודע לכלכם ולכל עם ישראל כי בשם ישוע המשיח הנצרי אשר צלבתם אותו ואשר האלהים הקימו מן המתים כי בשמו עמד זה לפניכם בריא׃
Actes 5:30
אלהי אבותינו הקים את ישוע אשר שלחתם ידכם בו ותתלו אותו על העץ׃
Actes 7:52
מי מהנביאים אשר לא רדפוהו אבותיכם אף המיתו את המבשרים מקדם ביאת הצדיק אשר עתה הייתם אתם מוסריו ומרצחיו׃
Jacques 5:6
הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃