Matthieu 21:46
ויבקשו לתפשו אך יראו מפני המון העם כי לנביא חשבהו׃
Matthieu 14:5
ויבקש המיתו אך ירא את ההמון כי לנביא חשבו אתו׃
Esaïe 57:11
ואת מי דאגת ותיראי כי תכזבי ואותי לא זכרת לא שמת על לבך הלא אני מחשה ומעלם ואותי לא תיראי׃
Marc 11:32
או הנאמר מבני אדם וייראו את העם כי כלם חשבו את יוחנן לנביא באמת׃
Marc 12:12
ויבקשו לתפשו וייראו מפני העם יען אשר הבינו כי עליהם דבר את המשל הזה ויעזבהו וילכו להם׃
Luc 20:6
ואם נאמר מבני אדם וסקלנו כל העם בעמדם על דעתם כי יוחנן נביא היה׃
Luc 20:19
ויבקשו הכהנים הגדולים והסופרים לשלח בו את ידם בעת ההיא וייראו מפני העם כי ידעו אשר עליהם דבר את המשל הזה׃
Luc 22:2
והכהנים הגדולים והסופרים מבקשים איך יהרגהו כי יראו מפני העם׃
Jean 9:22
כזאת דברו יולדיו מיראתם את היהודים כי היהודים כבר נועצו לנדות את כל אשר יודה כי הוא המשיח׃
Actes 5:26
וילך שמה הנגיד עם משרתיו ויקחם אך לא בחזקה כי יראו מפני העם פן יסקלו׃
Marc 6:20
כי הורדוס ירא את יוחנן בדעתו כי הוא איש צדיק וקדוש ויגן בעדו והרבה עשה בשמעו אליו ויאהב לשמע אתו׃
Jean 5:35
הוא היה הנר הדלק והמאיר ואתם רציתם לשוש כשעה לאורו׃
Jean 10:41
ויבאו אליו רבים ויאמרו הנה יוחנן לא עשה אות אבל כל אשר דבר יוחנן על האיש הזה אמת היה׃
Jean 10:42
ויאמינו בו רבים במקום ההוא׃