Matthieu 3:1-12
1
בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃
2
שובו כי מלכות השמים הגיעה׃
3
הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4
והוא יוחנן לבושו שער גמלים ואזור עור במתניו ומאכלו חגבים ודבש היער׃
5
ויצאו אליו ישבי ירושלים וכל יהודה וכל ככר הירדן׃
6
ויטבלו על ידו בירדן מתודים את חטאתם׃
7
ויהי כראותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו ויאמר להם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן הקצף הבא׃
8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה׃
9
ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם׃
10
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃
11
הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
12
אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
Matthieu 11:7-15
7
המה הלכו להם וישוע החל לדבר אל המון העם על אדות יוחנן ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר ינוע ברוח׃
8
ואם לא מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי עדנים הנה הלבשים עדנים בבתי המלכים המה׃
9
ואם לא מה זה יצאתם לראות אם איש נביא הן אני אמר לכם כי גם גדול הוא מנביא׃
10
כי זה הוא אשר כתוב עליו הנני שלח מלאכי לפניך ופנה רדכך לפניך׃
11
אמן אמר אני לכם לא קם בילודי אשה איש גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות השמים גדול הוא ממנו׃
12
ומימי יוחנן המטביל עד הנה מלכות השמים נתפשה בחזקה והמתחזקים יחטפוה׃
13
כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבאו׃
14
ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא׃
15
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Matthieu 17:12
אבל אמר אני לכם כי אליהו כבר בא ולא הכירהו ויעשו בו כרצונם וכן גם בן האדם יענה על ידם׃
Matthieu 17:13
אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דבר אליהם׃
Marc 1:1-11
1
ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃
2
ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃
3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4
ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
5
ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
6
ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃
7
ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃
8
אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
9
ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃
10
ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃
11
ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Marc 11:27-33
27
וישובו ויבאו ירושלים ויהי הוא מתהלך במקדש ויבאו אליו הכהנים הגדולים והסופרים והזקנים׃
28
ויאמרו אליו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך את הרשות הזאת לעשות את אלה׃
29
ויאמר ישוע אליהם גם אני אשאלה אתכם דבר אחד ואתם השיבוני ואמר לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
30
טבילת יוחנן המן השמים היתה אם מבני אדם השיבוני׃
31
ויחשבו כה וכה בקרבם לאמר אם נאמר מן השמים יאמר מדוע אפוא לא האמנתם לו׃
32
או הנאמר מבני אדם וייראו את העם כי כלם חשבו את יוחנן לנביא באמת׃
33
ויענו ויאמרו אל ישוע לא ידענו ויען ישוע ויאמר אליהם אם כן גם אני לא אמר לכם באי זו רשות אני עשה אלה׃
Luc 1:11-17
11
וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת׃
12
ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃
13
ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
14
והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
16
ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃
17
והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
Luc 1:67-80
67
וימלא זכריה אביו רוח הקדש וינבא לאמר׃
68
ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃
69
וירם לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו׃
70
כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
71
ישועה מאיבינו ומיד כל שנאינו׃
72
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃
73
את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃
74
להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃
75
בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
76
ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
77
לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃
78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
80
ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃
Luc 3:2-20
2
בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר׃
3
ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
4
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
5
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
7
ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃
8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃
9
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃
10
וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃
11
ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃
12
ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה׃
13
ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃
14
וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃
15
ויהי כאשר חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח׃
16
ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
17
אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
18
וכן עוד דברים אחרים הרבה בשר וגם הזהיר את העם׃
19
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
20
הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃
Luc 7:28-35
28
כי אמר אני לכם אין איש בילודי אשה גדול מיוחנן המטביל אך הקטן במלכות האלהים גדול הוא ממנו׃
29
וכל העם והמכסים כשמעם הצדיקו את האלהים ויטבלו בטבילת יוחנן׃
30
אך הפרושים ובעלי התורה נאצו את עצת האלהים על נפשם ולא נטבלו על ידו׃
31
ויאמר האדון עתה אל מי אדמה את אנשי הדור הזה ואל מי הם דמים׃
32
דמים הם לילדים הישבים בשוק וקראים זה אל זה ואמרים חללנו לכם בחלילים ולא רקדתם קוננו לכם קינה ולא בכיתם׃
33
כי בא יוחנן המטביל לחם לא אכל ויין לא שתה ואמרתם שד בו׃
34
ובא בן האדם והוא אכל ושתה ואמרתם הנה זולל וסבא ורע למוכסים ולחטאים׃
35
ותצדק החכמה על ידי כל בניה׃
Jean 1:6
ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃
Jean 1:15
ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃
Jean 1:25-34
25
וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא׃
26
ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃
27
הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃
28
זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם׃
29
ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם׃
30
זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה׃
31
ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃
32
ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃
33
ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃
34
ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃
Jean 3:26-36
26
ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃
27
ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃
28
ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃
29
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃
30
הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃
31
הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃
32
ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃
33
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃
34
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃
35
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃
36
כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃
Luc 20:5
ויחשבו בלבם לאמר אם נאמר מן השמים ואמר למה זה לא האמנתם לו׃
Jean 3:18
המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃
Jean 5:33-36
33
אתם שלחתם אל יוחנן והוא העיד על האמת׃
34
ואני אינני לקח עדות מאדם אך אמרתי זאת למען תושעון׃
35
הוא היה הנר הדלק והמאיר ואתם רציתם לשוש כשעה לאורו׃
36
ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם המעשים האלה אשר אני עשה מעידים עלי כי האב שלחני׃
Jean 5:44-47
44
איך תוכלו להאמין אתם הלקחים כבוד איש מרעהו ואת הכבוד אשר מאת האלהים היחיד לא תבקשו׃
45
אל תחשבו כי אנכי אטען עליכם לפני אבי משה הוא הטען עליכם אשר לו תיחלו׃
46
כי לו האמנתם למשה גם לי תאמינו כי הוא כתב עלי׃
47
ואם לכתביו אינכם מאמינים איכה לדברי תאמינו׃
Jean 10:25
ויען אתם ישוע הן אמרתי אליכם ולא האמנתם בי המעשים אשר אני עשה בשם אבי הם יעידו עלי׃
Jean 10:26
אבל אתם לא תאמינו יען לא מצאני אתם כאשר אמרתי לכם׃
Jean 12:37-43
37
רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל זאת לא האמינו בו׃
38
למלאת דבר ישעיהו הנביא אשר אמר יהוה מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃
39
על כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו׃
40
השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם׃
41
כזאת דבר ישעיהו בראותו את תפארתו וינבא עליו׃
42
אולם רבים אף מן השרים האמינו בו אך בגלל הפרושים לא הודו למען אשר לא ינדו׃
43
כי אהבו כבוד אנשים יותר מכבוד האלהים׃
1 Jean 3:20
כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃