Marc 11:27
וישובו ויבאו ירושלים ויהי הוא מתהלך במקדש ויבאו אליו הכהנים הגדולים והסופרים והזקנים׃
Marc 11:28
ויאמרו אליו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך את הרשות הזאת לעשות את אלה׃
Luc 19:47
ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃
Luc 19:48
ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו׃
Luc 20:1
ויהי היום והוא מלמד את העם במקדש ומבשר ויגשו הכהנים והסופרים עם הזקנים׃
Luc 20:2
ויאמרו אליו אמר נא לנו באי זו רשות אתה עשה את אלה או מי הוא הנתן לך את הרשות הזאת׃
1 Chroniques 24:1-19
1
ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃
2
וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃
3
ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם׃
4
וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה׃
5
ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃
6
ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר׃
7
ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני׃
8
לחרם השלישי לשערים הרבעי׃
9
למלכיה החמישי למימן הששי׃
10
להקוץ השבעי לאביה השמיני׃
11
לישוע התשעי לשכניהו העשרי׃
12
לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃
13
לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃
14
לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר׃
15
לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר׃
16
לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים׃
17
ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃
18
לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים׃
19
אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל׃
Exode 2:14
ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר׃
Actes 4:7
ויעמידו אתם בתוך וישאלום באי זה כח ובאי זה שם עשיתם זאת׃
Actes 7:27
והעשק את רעהו הדפו לאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו׃