Matthieu 26:18
ויאמר לכו העירה אל פלני אלמני ואמרתם אליו כה אמר הרב עתי קרובה היא ובביתך אעשה את הפסח עם תלמידי׃
Marc 11:2
ויאמר אליהם לכו אל הכפר אשר ממולכם והיה כבאכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם אותו התירו והביאו׃
Marc 11:3
וכי יאמר אליכם איש למה תעשו זאת ואמרתם האדון צריך לו וברגע ישלחנו הנה׃
Marc 14:13-16
13
וישלח שנים מתלמידיו ויאמר אליהם לכו העירה ויפגע אתכם איש נשא צפחת המים לכו אחריו׃
14
ובאשר יבוא שמה אמרו לבעל הבית כה אמר הרב איה המלון אשת אכלה שם את הפסח עם תלמידי׃
15
והוא יראה אתכם עליה גדולה מצעה ומוכנה ושם הכינו לנו׃
16
ויצאו תלמידיו ויבאו העירה וימצאו כאשר דבר להם ויכינו את הפסח׃
Luc 19:30-32
30
לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו אתו והביאו׃
31
וכי ישאל אתכם איש למה תתירהו כה תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו׃
32
וילכו השלוחים וימצאו כאשר דבר אליהם׃
Jean 2:5-8
5
ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃
6
והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד׃
7
ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה׃
8
ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃