Luc 19:39
ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך׃
Luc 19:40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
Jean 11:47
אז יקהילו הכהנים הגדולים והפרושים את הסנהדרין ויאמרו מה נעשה כי האיש הלזה עשה אתות הרבה׃
Jean 11:48
אם נניח לו לעשות כלם יאמינו בו ובאו הרומיים ולקחו גם את אדמתנו וגם את עמנו׃
Actes 4:16-18
16
ויאמרו מה נעשה לאנשים האלה הנה אות גלוי נעשה על ידיהם וגם מפרסם לכל ישבי ירושלים ולא נוכל לכחש בו׃
17
אך למען לא ירבה הדבר בעם ויפרץ נזהירה אתם בגערה לבלתי דבר עוד לכל אדם בשם הזה׃
18
ויקראו אתם ויצוום אשר לא ידברו דבר ולא ילמדו בשם ישוע׃
Matthieu 12:3
ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיתו רעב הוא והאנשים אשר אתו׃
Matthieu 19:4
ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃
Matthieu 22:31
ועל דבר תחית המתים הלא קראתם את הנאמר לכם מפי האלהים לאמר׃
Marc 2:25
ויאמר אליהם הכי לא קראתם את אשר עשה דוד בהיתו חסר ורעב הוא ואשר היו אתו׃
Matthieu 11:25
בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים׃
Psaumes 8:2
מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃