Proverbes 13:10
רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה׃
Marc 10:41
ויהי כשמע זאת העשרה ויחלו לכעוס על יעקב ויוחנן׃
Luc 22:23-25
23
והם החלו לחקר איש את רעהו מי הוא זה מהם אשר יעשה זאת׃
24
וגם מריבה היתה ביניהם מי יחשב להיות הגדול בהם׃
25
ויאמר אליהם מלכי הגוים רדים בהם ושליטיהם יקראו עשי חסד׃
1 Corinthiens 13:4
האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃
Philippiens 2:3
ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
Jacques 3:14-18
14
ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתהללו ואל תשקרו באמת׃
15
אין זאת החכמה הירדת ממעל כי אם חכמת אדמה היא וחכמת היצר והשדים׃
16
כי במקום קנאה ומריבה שם מהומה וכל מעשה רע׃
17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
18
ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃
Jacques 4:1
מאין המלחמות והמדנים אשר ביניכם הלא מתוך התאות המתגרות באבריכם׃
Jacques 4:5
או התדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב בקנאה יתאוה לרוח השכן בקרבנו׃
Jacques 4:6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃