Matthieu 20:32
ויעמד ישוע ויקרא להם ויאמר מה תחפצו ואעשה לכם׃
1 Rois 3:5
בגבעון נראה יהוה אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך׃
Ester 5:3
ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך׃
Marc 6:22
ותבא בת הורודיה ותרקד ותיטב בעיני הורדוס ובעיני המסבים עמו ויאמר המלך אל הנערה שאלי ממני את אשר תחפצי ואתן לך׃
Marc 10:36
ויאמר אליהם מה אויתם כי אעשה לכם׃
Marc 10:51
ויען ישוע ויאמר אליו מה חפצת ואעשה לך ויאמר אליו העור רבוני כי אראה׃
Luc 18:41
מה חפצך כי אעשה לך ויאמר אדני כי אראה׃
Jean 15:7
והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
Matthieu 18:1
בשעה ההיא נגשו התלמידים אל ישוע ויאמרו מי אפוא גדול מחבריו במלכות השמים׃
Matthieu 19:28
ויאמר ישוע אליהם אמן אמר אני לכם אתם ההלכים אחרי בהתחדש הבריאה כאשר ישב בן האדם על כסא כבודו תשבו גם אתם על שנים עשר כסאות לשפט את שנים עשר שבטי ישראל׃
Jérémie 45:5
ואתה תבקש לך גדלות אל תבקש כי הנני מביא רעה על כל בשר נאם יהוה ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקמות אשר תלך שם׃
Marc 10:37
ויאמרו אליו תנה לנו לשבת אחד לימינך ואחד לשמאלך בכבודך׃
Luc 22:24
וגם מריבה היתה ביניהם מי יחשב להיות הגדול בהם׃
Romains 12:10
באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃
Philemon 1:2
ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃
Philemon 1:3
חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
1 Rois 2:19
ותבא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדניהו ויקם המלך לקראתה וישתחו לה וישב על כסאו וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו׃
Psaumes 45:9
בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר׃
Psaumes 110:1
לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Marc 16:19
ויהי אחרי אשר דבר אתם האדון וינשא השמימה וישב לימין האלהים׃
Romains 8:34
ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלהים והוא יפגיע בעדנו׃
Colossiens 3:1
לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃
Luc 17:20
וישאלהו הפרושים מתי תבוא מלכות האלהים ויען אתם לאמר מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים׃
Luc 17:21
ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא׃
Luc 19:11
ויהי הם שמעים את זאת ויסף שאת משל על אשר קרב לירושלים והמה חשבים כי מהרה תגלה מלכות האלהים׃
Actes 1:6
ויהי כאשר נאספו יחדו וישאלהו לאמר אדנינו המשיב אתה בעת הזאת את המלוכה לישראל׃