Matthieu 27:2-10
2
ויאסרו אתו ויוליכהו משם וימסרהו אל פונטיוס פילטוס ההגמון׃
3
וירא יהודה המסר אותו כי הרשיעהו וינחם וישב את שלשים הכסף אל הכהנים הגדולים והזקנים לאמר׃
4
חטאתי כי דם נקי הסגרתי והם אמרו מה לנו ולזאת אתה תראה׃
5
וישלך את הכסף אל ההיכל ויפן וילך ויחנק׃
6
ויקחו ראשי הכהנים את הכסף ויאמרו לא נכון לנו לתתו אל ארון הקרבן כי מחיר דמים הוא׃
7
ויתיעצו ויקנו בו את שדה היוצר לקבורת הגרים׃
8
על כן שם השדה ההוא שדה הדם עד היום הזה׃
9
אז נתמלא מה שנאמר ביד ירמיה הנביא ויקחו שלשים הכסף אדר היקר אשר יקר מעל בני ישראל׃
10
ויתנו אתם אל שדה היוצר כאשר צוני יהוה׃
Marc 15:1
וישכימו ראשי הכהנים עם הזקנים והסופרים וכל הסנהדרין בבקר ויתיעצו ויאסרו את ישוע ויוליכהו משם וימסרהו אל פילטוס׃
Marc 15:16-20
16
ויוליכהו אנשי הצלב אל החצר הפנימית הוא בית המשפט ויזעיקו את כל הגדוד׃
17
וילבישהו ארגמן וישרגו עטרת קצים ויעטרהו׃
18
ויחלו לברכו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
19
ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃
20
ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את הארגמן וילבישהו את בגדיו ויוציאהו לצלב אותו׃
Luc 23:1-5
1
ויקם כל קהלם ויוליכהו אל פילטוס׃
2
ויחלו לדבר עליו שטנה לאמר את זה מצאנו מסית את העם ומנע אתו מתת מס אל הקיסר באמרו כי הוא מלך המשיח׃
3
וישאלהו פילטוס לאמר האתה הוא מלך היהודים ויען אתו ויאמר אתה אמרת׃
4
ויאמר פילטוס אל ראשי הכהנים ואל המון העם לא מצאתי דבר אשם באיש הזה׃
5
והם התאמצו לדבר מדיח הוא את העם בלמדו בכל יהודה החל מן הגליל ועד הנה׃
Jean 18:28-38
28
ויוליכו את ישוע מבית קיפא אל בית המשפט ויהי בבקר השכם והמה לא נכנסו אל בית המשפט למען אשר לא יטמאו כי אם יאכלו את הפסח׃
29
ויצא פילטוס אליהם ויאמר על מה תאשימו את האיש הזה׃
30
ויענו ויאמרו אליו לולא היה זה עשה רע כי עתה לא הסגרנהו אליך׃
31
ויאמר אליהם פילטוס קחהו אתם עמכם ועשו משפטו כתורתכם ויאמרו אליו היהודים אין לנו רשיון להמית איש׃
32
למלאת דבר ישוע אשר דבר לרמז אי זה מות עתיד הוא למות׃
33
וישב פילטוס אל בית המשפט ויקרא אל ישוע ויאמר אליו האתה הוא מלך היהודים׃
34
ויען אתו ישוע המלבך תדבר זאת או אחרים הגידו לך עלי׃
35
ויען פילטוס האף אנכי יהודי הלא עמך וראשי הכהנים הסגירוך אלי מה עשית׃
36
ויען ישוע מלכותי איננה מן העולם הזה אם היתה מלכותי מן העולם הזה כי אז נלחמו לי משרתי לבלתי המסר ביד היהודים ועתה מלכותי איננה מפה׃
37
ויאמר אליו פילטוס אם כן אפוא מלך אתה ויען ישוע אתה אמרת כי מלך אנכי לזה נולדתי ולזה באתי בעולם להעיד לאמת כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי׃
38
ויאמר אליו פילטוס מה היא האמת ואחרי דברו זאת יצא שנית אל היהודים ויאמר אליהם אני לא מצאתי בו כל עון׃
Actes 3:13-16
13
אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי אבותינו הוא פאר את עבדו ישוע אשר אתם מסרתם אותו וכחשתם בו בפני פילטוס כשהיה דן לפטרו׃
14
אבל אתם כחשתם בקדוש ובצדיק ובקשתם כי יחן לכם איש רצח׃
15
ואת שר החיים הרגתם אשר האלהים הקימו מן המתים ואנחנו עדיו׃
16
ולמען אמונת שמו חזק שמו את האיש הזה אשר אתם ראים ומכירים אתו והאמונה אשר לנו על ידו היא העלתה לו את הארכה הזאת לעיני כלכם׃
1 Corinthiens 15:3-7
3
כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים׃
4
וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃
5
וכי נראה אל כיפא ואחריו אל שנים העשר׃
6
ואחרי כן נראה ליותר מחמש מאות אחים כאחד אשר רבם עודם בחיים ומקצתם ישנו׃
7
ואחרי כן נראה אל יעקב ואחריו אל כל השליחים׃
Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Matthieu 26:68
ויאמרו הנבא לנו המשיח מי הוא המכה אותך׃
Matthieu 27:27-31
27
ויקחו אנשי הצבא אשר להגמון את ישוע ויביאהו אל בית המשפט ויאספו עליו את כל הגדוד׃
28
ויפשיטו אותו את בגדיו ויעטפהו מעיל שני׃
29
וישרגו קצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
30
וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו׃
31
ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את המעיל וילבישהו את בגדיו ויוליכהו לצלב׃
Psaumes 22:7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
Psaumes 22:8
גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃
Psaumes 35:16
בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו׃
Esaïe 53:3
נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃
Marc 14:65
ויחלו מהם לרק בו ויחפו את פניו ויכהו באגרף ויאמרו אליו הנבא והמשרתים הכאיבהו בהכותם אותו על הלחי׃
Marc 15:16-20
16
ויוליכהו אנשי הצלב אל החצר הפנימית הוא בית המשפט ויזעיקו את כל הגדוד׃
17
וילבישהו ארגמן וישרגו עטרת קצים ויעטרהו׃
18
ויחלו לברכו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
19
ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃
20
ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את הארגמן וילבישהו את בגדיו ויוציאהו לצלב אותו׃
Marc 15:29-31
29
והעברים גדפו אותו ויניעו ראשם לאמר האח אתה ההורס את ההיכל ובונה אותו בשלשת ימים׃
30
הושע את עצמך ורדה מן הצלב׃
31
וכן לעגו לו גם ראשי הכהנים עם הסופרים באמרם איש אל רעהו את אחרים הושיע ואת עצמו לא יוכל להושיע׃
Luc 23:11
ויבז אתו הורדוס עם צבאותיו ויהתל בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס׃
Jean 19:1-4
1
אז לקח פילטוס את ישוע וייסרהו בשוטים׃
2
וישרגו אנשי הצבא עטרת קצים וישימו אתו על ראשו ויעטהו לבוש ארגמן׃
3
ויאמרו שלום לך מלך היהודים ויכהו על הלחי׃
4
ויצא פילטוס עוד החוצה ויאמר אליהם הנני מוציא אתו אליכם למען תדעו כי לא מצאתי בו כל עון׃
Matthieu 12:40
כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות׃
Matthieu 16:21
מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Esaïe 26:19
יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל׃
Osée 6:2
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
Luc 24:46
ויאמר אליהם כן כתוב וכן נגזר אשר יענה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי׃
1 Corinthiens 15:4
וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃