Matthieu 22:12
ויאמר אליו רעי איכה באת הנה ואין לך בגדי חתנה ויאלם׃
Matthieu 26:50
ויאמר אליו ישוע רעי על מה באת ויגשו וישלחו את ידיהם בישוע ויתפשו אתו׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Job 34:8-12
8
וארח לחברה עם פעלי און וללכת עם אנשי רשע׃
9
כי אמר לא יסכן גבר ברצתו עם אלהים׃
10
לכן אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול׃
11
כי פעל אדם ישלם לו וכארח איש ימצאנו׃
12
אף אמנם אל לא ירשיע ושדי לא יעות משפט׃
Job 34:17-12
Job 34:18-12
Job 35:2
הזאת חשבת למשפט אמרת צדקי מאל׃
Job 40:8
האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק׃
Romains 9:14
אם כן מה נאמר הכי יש עול באלהים חלילה׃
Romains 9:15
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
Romains 9:20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃