Matthieu 18:26
ויפל העבד וישתחו לו לאמר אדני הארך לי אפך ואת כל אשלמה לך׃
Matthieu 6:12
וסלח לנו את חבותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו׃
Philemon 1:18
ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃
Philemon 1:19
אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃