Nombres 35:30
כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות׃
Deutéronome 17:6
על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד׃
Deutéronome 19:15
לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר׃
1 Rois 21:13
ויבאו שני האנשים בני בליעל וישבו נגדו ויעדהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמר ברך נבות אלהים ומלך ויצאהו מחוץ לעיר ויסקלהו באבנים וימת׃
Jean 8:17
וגם בתורתכם כתוב כי עדות שני אנשים נאמנה היא׃
2 Corinthiens 13:1
זאת הפעם השלישית אשר אבוא אליכם על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום כל דבר׃
1 Timothée 5:19
אל תקבל שטנה על הזקן בלתי אם על פי שנים או שלשה עדים׃
Hébreux 10:28
הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה׃
1 Jean 5:7
כי שלשה המה המעידים בשמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה׃
1 Jean 5:8
ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלשתם לאחת המה׃
Apocalypse 11:3
ואתן לשני עדי ונבאו ימים אלף ומאתים וששים מתכסים בשקים׃