Matthieu 16:21
מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Matthieu 20:17
ויהי כעלות ישוע ירושלים ויקח אליו את שנים העשר לבדם ויאמר להם בדרך׃
Matthieu 20:18
הננו עלים ירושלימה ובן האדם ימסר לראשי הכהנים ולסופרים והרשיעהו למות׃
Marc 8:31
ויחל ללמדם כי צריך בן האדם לענות הרבה וימאס על ידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויומת ומקצה שלשת ימים קום יקום׃
Marc 9:30
ויצאו משם ויעברו בגליל ולא אבה להודע לאיש׃
Marc 9:31
כי היה מלמד את תלמידיו לאמר אליהם כי עתיד בן האדם להמסר בידי בני אדם ויהרגהו ואחרי אשר נהרג יקום ביום השלישי׃
Marc 10:33
הנה אנחנו עלים ירושלימה ובן האדם ימסר לראשי הכהנים ולסופרים וירשיעהו למות וימסרו אתו לגוים׃
Marc 10:34
ויהתלו בו ויכהו בשוטים וירקו בפניו וימיתהו וביום השלישי קום יקום׃
Luc 9:22
ויאמר מן הצרך הוא אשר בן האדם יענה הרבה וימאס מן הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Luc 9:44
שימו אתם באזניכם את הדברים האלה כי עתיד בן האדם להמסר בידי בני האדם׃
Luc 18:31-34
31
ויקח אליו את שנים העשר ויאמר להם הננו עלים ירושלימה וימלא כל הכתוב בידי הנביאים על בן האדם׃
32
כי ימסר לגוים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו׃
33
ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום׃
34
והם לא הבינו מאומה ויהי הדבר הזה נעלם מהם ולא ידעו את הנאמר׃
Luc 24:6
איננו פה כי קם זכרנה את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר׃
Luc 24:7
כי צריך בן האדם להמסר לידי אנשים חטאים ולהצלב וביום השלישי קום יקום׃
Luc 24:26
הלא על המשיח היה לסבל את כל זאת ולבוא אל כבודו׃
Luc 24:46
ויאמר אליהם כן כתוב וכן נגזר אשר יענה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי׃
Matthieu 24:10
ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃
Matthieu 26:16
ומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו׃
Matthieu 26:46
קומו ונלכה הנה הלך וקרב המסר אותי׃
Actes 7:52
מי מהנביאים אשר לא רדפוהו אבותיכם אף המיתו את המבשרים מקדם ביאת הצדיק אשר עתה הייתם אתם מוסריו ומרצחיו׃
1 Corinthiens 11:23
כי כה קבלתי אנכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה ההוא אשר נמסר בו לקח את הלחם׃