Jean 6:10
ויאמר ישוע צוו את העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפי איש במספר׃
Actes 4:4
ורבים מהשמעים את הדבר האמינו ויהי מספר האנשים כחמשת אלפים׃
Actes 4:34
כי לא היה בהם חסר דבר כי כל בעלי שדות ובתים מכרו אתם ויביאו את כסף מחירם׃
2 Corinthiens 9:8-11
8
ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב׃
9
ככתוב פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד׃
10
והנתן זרע לזרע ולחם לאכל יתן וירבה את זרעכם ויפריא תנובות צדקתכם׃
11
למען תעשירו בכל לכל התמימות הפעלת תודה לאלהים על ידינו׃
Philippiens 4:19
ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃