Matthieu 7:24
לכן כל השמע את דברי אלה ועשה אתם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע׃
Matthieu 17:5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Jean 13:17
אם ידעתם זאת אשריכם אם כן תעשו׃
Jean 14:21-24
21
מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃
22
ויאמר אליו יהודה לא יהודה איש קריות אדני מה הוא זה כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם׃
23
ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃
24
ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את דברי והדבר אשר שמעתם לא שלי הוא כי אם של אבי אשר שלחני׃
Jean 15:10-14
10
אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃
11
את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃
12
הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃
13
אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃
14
ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
1 Corinthiens 9:21
לאלה אשר בלי תורה הייתי כבלי תורה אף כי אינני בלי תורת האלהים כי אם תחת תורת המשיח אנכי למען קנות אותם אשר בלי תורה׃
2 Corinthiens 10:5
באשר הרסים אנחנו תחבלות וכל מרום המתנשא נגד דעת האלהים ושובים כל מזמה למשמעת המשיח׃
1 Thessaloniciens 4:2
כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃
Hébreux 5:9
ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃
Matthieu 11:27
הכל נמסר לי מאת אבי ואין מכיר את הבן בלתי האב ואין מכיר את האב בלתי הבן ואשר יחפץ הבן לגלותו לו׃
Matthieu 28:20
ולמדתם אתם לשמר את כל אשר צויתי אתכם והנה אנכי אתכם כל הימים עד קץ העולם אמן׃
Luc 6:46-48
46
ולמה זה אתם קראים לי אדני אדני ואינכם עשים את אשר אני אמר׃
47
כל הבא אלי ושומע את דברי ועשה אתם אורה אתכם למי הוא דומה׃
48
דומה הוא לאיש בנה בית אשר העמיק לחפר וייסדו על הסלע וכבוא השטף פרץ הנהר בבית ההוא ולא יכל להניעו כי על הסלע יסודו׃
Luc 8:35
ויצאו לראת את אשר נעשה ויבאו אל ישוע וימצאו שם את האדם אשר יצאו ממנו השדים ישב לרגלי ישוע מלבש וטוב שכל וייראו׃
Luc 10:39-42
39
ולה היתה אחות ושמה מרים אשר ישבה לרגלי ישוע לשמע אל דברו׃
40
ומרתא יגעה ברב שרותה ותגש ותאמר הלא תשים על לבך אדני אשר אחותי עזבתני לשרת לבדי אמר נא אליה ותעזר לי׃
41
ויען ישוע ויאמר לה מרתא מרתא את דאגת ומבהלת על הרבה׃
42
אבל אחת היא מן הצרך ומרים בחרה לה החלק הטוב אשר לא יקח ממנה׃
Jean 13:15
כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם׃
Actes 3:22
הן משה אמר אל אבותינו נביא יקים לכם יהוה אלהיכם מקרב אחיכם כמני אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם׃
Actes 3:23
והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה׃
Actes 7:37
הוא משה אשר אמר אל בני ישראל נביא מקרב אחיכם כמני יקים לכם יהוה אלהיכם אליו תשמעון׃
Ephésiens 4:20
ואתם לא כן למדתם את המשיח׃
Ephésiens 4:21
אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃
Philippiens 2:5
כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃
1 Jean 2:6
האמר כי בו יעמד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך׃
Matthieu 12:19
לא יצעק ולא ישא ולא ישמע בחוץ קולו׃
Matthieu 12:20
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה עד יוציא לנצח משפט׃
Matthieu 21:5
אמרו לבת ציון הנה מלכך יבוא לך עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃
Nombres 12:3
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה׃
Psaumes 131:1
שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃
Esaïe 42:1-4
1
הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
2
לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו׃
3
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט׃
4
לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו׃
Zacharie 9:9
גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלם הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃
Luc 9:51-56
51
ויהי כמלאת ימי העלותו והוא שם את פניו ללכת ירושלים׃
52
וישלח מלאכים לפניו וילכו ויבאו אל אחד מכפרי השמרונים להכין לו׃
53
ולא קבלהו על אשר היו פניו הלכים ירושלים׃
54
ויאמרו יעקב ויוחנן תלמידיו כראותם זאת לאמר אדנינו התרצה ונאמר כי תרד אש מן השמים ותאכלם כאשר עשה גם אליהו׃
55
ויפן ויגער בם ויאמר הלא ידעתם בני רוח מי אתם׃
56
כי בן האדם לא בא לאבד נפשות אדם כי אם להושיעם וילכו להם אל כפר אחר׃
2 Corinthiens 10:1
ואני פולוס הנני מזהיר אתכם בענות המשיח וחמלתו אשר פנים בפנים שפל אני בתוככם וברחקי מתאמץ עליכון׃
Philippiens 2:7
כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃
Philippiens 2:8
וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃
1 Pierre 2:21-23
21
כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃
22
אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃
23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃
Matthieu 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃
Jérémie 6:16
כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך׃
Hébreux 4:3-11
3
כי באי המונה אנחנו המאמינים כמו שאמר אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי אף כי נגמרו מעשי יהוה מעת הוסד העולם׃
4
כי על היום השביעי אמר במקום אחד וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו׃
5
ובמקום הזה אמר עוד אם יבאון אל מנוחתי׃
6
ויען כי יש עוד מקום לבוא אליה ואשר התבשרו בראשונה המה לא באו שם בעבור המרי׃
7
לכן הוסיף לקבוע יום באמרו היום על ידי דוד מקץ ימים רבים כמו שנאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם׃
8
כי אלו יהושע הניח להם לא היה מדבר אחרי זאת על יום אחר׃
9
על כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃
10
כי הבא אל מנוחתו גם הוא שבת ממלאכתו כמו האלהים משלו׃
11
לכן נשקדה נא לבוא אל המנוחה ההיא למען אשר לא יכשל איש והיה ממרה כמוהם׃