Job 33:13
מדוע אליו ריבות כי כל דבריו לא יענה׃
Esaïe 46:10
מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה׃
Luc 10:21
בשעה ההיא עלץ ישוע ברוח ויאמר אודך האב אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעללים הן אבי כי כן היה רצון מלפניך׃
Romains 9:18
ויוצא מזה כי את אשר יחפץ יחננו ואת אשר יחפץ יקשהו׃
Romains 11:33-36
33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
34
כי מי תכן את רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו׃
35
או מי הקדימו וישלם לו׃
36
הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃
Ephésiens 1:9
והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Ephésiens 1:11
אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃
Ephésiens 3:11
על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃
2 Timothée 1:9
אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃